HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 880.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

l
l

_ rnocnssiëx. 23 lj
4 noch ten aanzien van haar aantal, noch ten aanzien van den
tijd, waarop ze mogen plaats vinden, »- dat al die beperkin­
gen in de woorden" I/de openbare godsdienstoefening buiten de *5
gebouwen en besloten plaatsen blijft geoorloofd, waar zg thans
naar de wetten en reglementen toegelaten is"" zijn gelegen; L;
juist omdat die woorden niets anders dan het bestaand ge­ r
bruik, onder de voorwaarden, dat het op de wetten en regle-
menten rust, als maatstaf voor de toelating in de toekomst °`
uitdrukken, en dus co iyrvo, in de gevallen waarin dat gebruik ·
is beperkt, die beperkingen mede aanduiden? W
ll. De andere zaak heeft onlangs plaats gehad. Te Roermond
T schünt voor 1848 eene processie bekend te zijn geweest, loo-
° pende van de kapel in het Zand uit en rondom die kapel.
Na 1848 echter belette de verbouwing van het klooster de
processie den ouden weg te volgen, en zg nam dus nu hare
richting langs den openbaren weg naar het gehucht het Gebroek
en naar het kerkhof. Hier had dus plaats eene bcmntlcrrle rich-
_, ting van de processie. De vroegere processie was vervallen, en
" de nu gehondene optocht nam eene andere richting, en moet
alzoo beschouwd worden als eene, welke niet door het ge-
;_ bruik van voor 1848 was gerechtvaardigd. De rechtbank van
` Roermond overwoog:
i adat wettig en overtuigend is bewezen, dat de weg door
meerbedoelde processie op den 22 Augustus 1876 gevolgd in ·
__ volkomen afwijking is met dien voor 1848, en zelfs geruimen
tijd na 1848 gevolgd. i
adat mitsdien de processie of openb. godsdienstoefening op
j de wüze, zooals die op den 22 Augustus 1876 haren weg
j genomen heeft, tijdens de uitvaardiging der grondwet in 1848
{ niet bestond in de gemeente Roermond, zoodat de rechtbank
in geen onderzoek naar haar wettig bestaan destijds behoeft
j te tredcn." i
Q Het vonnis der Roermondsche rechtbank werd bg arrest van
j het Gerechtshof van ’s Hertogenbosch den 24 Dec. 1877 beves­
j tigd. Onder de overwegingen van het ilof leest men 0. a.: j
j · «,Overw. toch dat bü laatstgezegd voorschrift (nl. art. 167
2de lid der Grw.) alleen de tijdens de invoering der herziene
l
j _ l
l
. ’§
i
a