HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 913.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

ï 22 rnoonssiën. -
lp.?
" gebouwen en besloten plaatsen openbare godsdienstoefening
I alleen dan in de termen der uitzondering kan vallen, wanneer
A blijkt 10 dat zij ter plaatse waar zjj werd gehouden in 1848
, gebruikelük was, en 20 dat het toen bestaande gebruik tevens
gft op wetten en reglementen steunde?
. //OVCl`WV« (51lZ.
J? J/Overw. dat hetgeen tijdens de vaststelling van art. 167
tja tusschen de regeering en de Staten­Generaal is voorgevallen,
geen twijfel laat omtrent hetgeen onder de bedoelde uitdruk-
, king in het 2<l¤ lid is te verstaan; dat immers daarbij alleen
sprake is geweest van de in 1848 bestaande proeessiën, die M
,_; men, mits het bestaande gebruik op wetten en reglementen
berustte, wilde blüven toelaten, zooals dit o. a. blijkt uit het
door vele leden van de Volksvertegenwoordiging geuite ver­
langen, om bekend gemaakt te worden met de wetten en re-
glementen, waarvan gesproken was, en met de gemeenten,
waar de openbare godsdienstoetening buiten de gebouwen en
,j besloten plaatsen, die men bp deze bepaling op het oog had, I
-1 gebruikelgk was, aan welk verlangen de Regeering heeft vol-
qj daan door ten opzichte van de Mwctteri en reglementen"" te
·` verwijzen naar een nota, enz.
V »zOverw. dat dit een en ander in onderling verband, aan- L
" toont, dat wat er ook verder onder de openbare godsdienstoe­
fening buiten de gebouwen en besloten plaatsen in het 2<l@ lid
" van art. 167 te brengen zü, daarmede in de eerste plaats zijn __
aangeduid de kerkelüke optochten, die en zooals zij ieder
- voor zich in 1848 bestonden. ,
g »»Overw. dat dit verder wordt bevestigd, doordien de grond- j
lj wetgever van de bedoelde godsdienstoefening zegt, niet dat
ri zg zm=0r«lz", maar dat zij »/bly/Z" geoorloofd, welk woord be- in
j antwoordt aan lict oogmerk, orn ten aanzien der proeessien het
i bestaande gebruik op den bestaanden voet te laten voortduren. ij
« »»Overw. niet lienelrlring, dat het beweren door de ondervver­ j
j pelijke grondwetbepaling alleen de plaatsen of gemeenten, zoude
jï aanwüzen, waar de openbare godsdienstoefening geoorloofd
blijft, maar behalve die beperking m/{olie Zoci geene andere j
nl zonde inhouden, noch ten aanzien van de handelingen zelven,
ïi Z
te · =
s . l
``ci ’·» t 1 ....ee e..r ,.,. -, ..r. . . _.- .. -. «» g