HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 937.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

i
Ma g
J
itt
te 20 _ rnoomssiëw. r
‘A '
j_ alle openbare godsdienstoefening alleen toegelaten is binnen ‘
i t gebouwen en besloten plaatsen, terwijl alleen daar, waarzulks _
_ thans naar wetten en reglementen in gebruik is,`de godsdienst-
oefening ook buiten de gebouwen is geoorloofd, opdat aan ‘
g" geen verkregene rechten, met omziehtigheid en beleid toege-
staan, zou worden te kort ge<laan."
1 Het Hof na verder herinnerd te hebben, hoe verscheidene
l,· r· leden verlangd hadden bekend te worden gemaakt niet de E
` wetten en reglementen, bedoeld in het 2dr lid van art. 167 ,
ri en met de gemeenten, waar die openbare godsdienstoefeningen, `
lj;] ik die men op het oog had, gebruikelijk waren, en hoe de ·
regeering met betrekking tot die wetten en reglementen eene T g
opgave heeft verstrekt, die ook door ons boven is medege- {
deeld, en hoe na deze mcdedeeling art. 167 der Grondw. is E
aangenomen geworden, vervolgt: ’
L »»Overw. dat uit de voorafgaande overwegingen blijkt: j
g #10. dat de Regeering, door op verlangen van vele leden der
Staten-Gener., om bekend gemaakt te worden met de wetten l,
pj en reglementen, waarvan in de 2<l<‘ alin. van art. 167 der i
ii G1`(lW. g€Spl`Ol{€D WO1`dll, (*311 met (16 g€Il’l(ilGl’1‘[Cll, VVZIQY (IC 013011-
bare godsdienstoefening buiten de gebouwen en besloten plaat-
i sen, die men bij die bepaling op het oog had, gebruikelük
j is_, te antwoorden, dat, volgens art. 45 der wet van 18 Germ. j
” an. X, in verband met de circulaire van 30 Germ. an. Xl de
‘ godsdienstige pleehtigheden buiten de kerkgebeuwen verboden rl
_ zijn in de steden, alwaar, behalve de ll, Kath. Kerk eene _`
ir protestantsehe eonsistoriale kerk met eene protestantsche be- Z
volking van GOOD zielen bestaat; dat volgens eene cirenlaire `
r van den 29S1<‘¤ Mei 1819, geschreven voor de zuidelijke pro~
ïj vineiën van het voormalig Koningrijk der Nederlanden , waartoe
F Maastricht behoorde, in dat gedeelte van het Rijk twee open- `
, bare processiën in het jaar geoorloofd waren, en dat volgens l
` besluit van 23 April 1822 in de lëoordelijke provineiën van j
·' evengerneld voormalig koningrijk het houden van openbare
l proecssiën wordt toegelaten in die gemeenten, alwaar zulks
ij j zonder interruptie altijd heeft plaats gehad, heeft doen blijken
il door de uitdrukking gorisr/ácizsloe/ening in art. 167 der Grw.
‘ " ‘
ii _ 2
li i
rl i
F v 4
,‘;x l
_ _, __ __ __ _, _,‘ W _ _, , Y _ Y Y . . ~ · ·~~ ‘ "" ‘ i " `"f "”" ' ·-`àmëgçë