HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 891.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

t I
i l
[ l
ja
l
j rnoemssrëw. 19
I
° optochten tüdens de uitvaardiging der Grondwet in 1848 alhier
j niet bestonden," enz.
Bij dit vonnis werd de Hr. Herren verklaard te hebben ge-
j handeld in strijd met de wet. V;
p Het Provine. Gerechtshof van Limburg bevestigde het von- ·
nis, doch voegde de navolgende motieven er bij. rl
»/Overw. dat door den app. wordt volgehouden, dat volgens
art. 167 der Grondw. in alle plaatsen, waar in 1848 openbare Il
godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten plaatsen
waren geoorloofd, openbare godsdienstige pleehtigheden en-
beperkt op openbare wegen en plaatsen zgn toegelaten, terwijl
“‘· het Openb. Min. beweert en door den eersten reehter is aan-
genomen, dat, volgens art. 167 der Grondw. buiten gebouwen
en besloten plaatsen alleen zijn toegelaten de openbare gods-
dienstige pleehtigheden, welke in 1848 feitelijk op openbare
wegen en plaatsen in gebruik waren.
»»Overw. enz .....
,«Overw. dat om den geest der wet op te sporen, dient te
‘ worden nagegaan welke de bedoeling is geweest en van de
llegeering bij het voorstellen, èn van de Staten-Generaal bij ·
het vaststellen van art. 167 der Grondw."
Nadat het Hof het ontwerp der Staatseomnrissie tot herzie-
ning der Grondw. van 17 lliaart 1848 had nagegaan, en be- l
toogd had, dat dat ontwerp door velen in den lande niet leede .
l oogen was beschouwd, omdat men daaruit spanning en onrust 1
vreesde, daar het aanleiding kon geven tot openbare gods-
A dienstoefening op openbare plaatsen en wegen, ging het voort:
«/Overw. dat de regeering om aan dit geopperd bezwaar _
j 4 tegemoet te kernen het door de Commissie tot herziening voor- ?
j gestelde art. 167 heeft gewüzigd zooals het thans luidt, en in
3 hare Mem. van Toel. betrekkelgk deze wijziging heeft gezegd,
i met aandaeht overwogen te hebben, of het oorspronkelgk ont­ °
1 werp van herziening waarlijk aanleiding kende geven tot open-
bare godsdienstoefeningen op openbare plaatsen en wegen, en of 47
daaruit spanning en onrust kon geboren worden; dat zij heeft
geoordeeld hieromtrent allen twijfel te moeten wegnemen, en
daardoor veler wenseh te bevredigen; dat in den regel nu
r
?
1 t
1, 2
i nl t ;_ ~»=;~_:~«·~»,=«;e=v«·r;~-;r ;~,. _,_ _·g·«;___r _ï_ _ W Aw J