HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 888.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

/ l
l
wil `.
V7!
tft .
;
J , ,
tl .. l
18 rnoemssren. j
ïïïê; . . . .. . . . t
jij, A nistratieve regelingen. De laatsten zijn het wettig uitvloeisel '
van ’s Konings bevoegdheid ten opzichte van kerkelijke za-
ken, en hebben dus verbindende kracht; daar nu eenmaal de '
‘_c‘ Grondwet de uitoefening van openbare Godsdienst buiten ge-
bouwen en besloten plaatsen afhankelük stelt van die regle-
menten, en art. 9 de overtreding van dat voorschrift strafbaar l
stelt, heeft men sleehts te vragen: wat hebben die administra-
r tieve regelingen bepaald, en in hoeverre zijn die overtreden.
tis
In dien geest heeft zich dan ook de _]lll`lSpl'll(lC111ZlG gevestigd.
Wij bepalen ons tot de twee laatste procedures, nl. tegen den
pastoor­deken der hoofdkerk van St. Servaas te Maastricht, +­
den lleer F. X. Hortus ten _jare 1875, en zeer onlangs tegen
ff; de HH. Swrrnns en Mo·r’ru, beide lt. Kath. priesters te
Ti,) .
Roermond.
I. Wat de eerste zaak betreft: er was te Maastricht eene
; nieuwe kapel gebouwd, bestemd tot berging der reliquiensehat
lit; van de St. Servaas-kerk. Eene proeessie was in den zomer
1873 georganiseerd om die reliquien naar hunne nieuwe be- ·
rs Z . .
St E S'lïClllll1llJ"S laats over te brengen. De roeessie nam haren we
M D P
jg ; u1t de poort van de St. Servaaskcrk over de openbare straat
` langs het Vrijthof, en keerde achter het klooster door den
lïl . .
ig; · zoogenaamden langen gang in de kerk terug. Een jaar later
l werd weder eene processie gehouden niet het doel de reliquien,
‘ die in de bovengenielde kerk waren tentoongesteld, terug te [
brengen naar hunne bewaarplaats. BQ beide proeessiën was de
geestelijkheid gekleed in haar kerkeläk pleehtgewaad. De
Y rechtbank van Maastricht, de den lleer Rurrex te laste ge- j
ll lede daadzaken als bewezen aanneniende, overwoog o. a. ,
ii C r
Q adat uit de woorden en den geest der bepaling van art. 167 j
rz z . . .. ..
5 P der Grondwet de bedoel1n<>· van den wet<>·ever duideli k blnkt 5
2; 2; J .» > .
tg; _ om het status quo te behouden, en mitsdren de openbare `
fl ‘ . . .
tf t godsdienstoefenxngen buiten de gebouwen en besloten plaatsen .
· slechts toe te laten in die gemeenten, waar, en zoo als zg Q
.. . . . . . , .. ‘
tijdens de urtvaardrging dier Grondwet in 1848 ·zt·er/ae¢'zJn'r be- r
3 4 . . . ‘
·» » stonden en wcmr in gebruik waren. E
al ln J D j
«,Overwegende, dat er gebleken is, dat de geïnemnxneerde
I .
;
i E
l - rt l-
ie`. jj
"*§ï‘;~· A " v ` . Q = ,»­ . ' ·. ~. , L`, ­­ . _ V , .~ ` .__=ä!àë