HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 863.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

I
j 1
: l
` l
1 nnoenssiën. 17
A
‘ Wij kunnen ’t bij deze aanhalingen laten. De interpellatie Ai
liep af zonder incident; geene motie werd voorgesteld; men
¤ mag het er dus voor houden, dat de vertegenwoordiging zich inet
i de opvatting der toennialige rcgeering vereenigde, dat nl. het
" 2<‘ lid van art. 167 Grondw. niet anders bedoelde dan hand- il
je having van den toestand, zooals die was in 1848 en ten op- {
p zichte van de plaatsen, waar de proeessien gehouden werden, Xi
g en ten opzichte van de wijze, waarop het recht van processie l
toen was uitgeoefend. Geene uitbreiding, geene vermeerdering, j
iv maar een blüven binnen de gewoonte, die toen erkend was. i
Eindelijk wordt liierbp opgemerkt, dat ofschoon in het slot-
iqif artikel van de wet op de kerkgenootschappen, de wet van 18
Germinal an X wordt afgeschaft, die afsehafling niet betreft ·
art. 45 der wet. Dit volgt uit de bewoordingen: »/behoudens de
bepaling der wetten en reglementen, bedoeld bij art. 167 der
Grondwet?
Volledigheidshalve laten wij hier als bülage volgen de
p opgave van de geoorloofde en van de onwettige, alsmede
nl van de verbodene proeessiën, zooals door de regeering bp -
gelegenheid van de zoo even vernielde interpellatie in de zitting g
van 20 Nov. 18:56, zgn overgelegd geworden.
Men heeft zich telkens in de procedures tegen de proeessiën ·.
beroepen op de niet-rechtsgeldigheid en van het äáon. Besluit
_ van 23 April 1822, als zijnde geen maatregel van inwendig
bestuur volgens art. 73 der Grondwet 1815, en vande adinini-
. stratieve regelingen van 1819, als zijnde slechts circulaires van
_ het toenmalig hoofd van het liep. voor de R. l{ath.Eeredienst.
Wij nieenen, dat inen zich schuldig maakt aan verwarring ,
van denkbeelden. De Grondwet verklaart het houden van open- {
bare godsdienst buiten gebouwen en besloten plaatsen geoor­ l
loetd, waar volgens wetten en reglementen zijn toegelaten. I.
De wet van 10 Sept. 1853 op de Kerkgenootsehappen straft
de overtreding van die wetten en rcgleinenten d. i. die adini­
. -- ,, -.1. ät
1) Iliid. blz, 138.
STEMMEN 2(lL‘ SJJJRIIC. If
. l

lj,

.1... ®F,: ;,,.,e___ ____ __,,_,_ëm,¤,F_ f,,,*,§Ei,ëë£._ - ;,j?T,,<;. ·; ~ __,. _ . gn.- -»».+~ M-ï~-J; -·- V