HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 807.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

l
ä
rnoenssiën. 15
Aan het woord »«reglementen" is 0. i. geene andere betee­ Y
kenis te hechten,_ dan die van administratieve maatregelen, A,
waartoe het Hoofd van den Staat krachtens de vroegere Grond- ä
wetten de bevoegdheid. had. ') I
t
De Grondwet bepaalt geene straf voor overtreding. Daaraan .
· - komt de wet van 10 Sept. 1853 (Stbl. 102) regelende het _
toezicht op de kerkgenootschappen, te gemoet. Art. 9 der wet
zegt: e
. »/Hij die aan deze wet niet voldoet, hare voorschriften over-
treedt, of elclers dan art. 167 der Grondwet toelaat, de open-
" we bare odsdienst uitoefent, wordt verklaard in stri'd met de wet
g
te hebben gehandeld?
Bovendien houdt art. 6 dierzelfde wet in:
»«De bedienaren der openbare godsdienst dragen het gewaad
voor kerkelijke plechtigheden of bij de uitoefening van de
openbare godsdienst in hun kerkgebouw gebruikelük, niet dan
binnen gebouwen of geslotene plaatsen, of daar waar de open-
bare godsdienstoefening naar het 2e lid van art. 167 der Grond-
' wet is toegelaten."
. Eindelijk wordt bij het slotartikel de wet van ,18 Germinal r
~ jan X afgeschaft, »/behoudens de bepaling der wetten en regle-
g menten bedoeld in art. 167 der Grondwet."
Op de redactie van art. 9 sehünt evenzeer aanmerking ge- .
maakt te kunnen worden. ,/Hü, die... elders dan art. 167
_ . 1) Ook de voormalige Adv.­Gener. bij den Hoogen Raad, Mr. Gnneoar, was van dat ‘
è gevoelen: ,,het art. spreekt slechts van reglementen; zoodanig is het Kon.Besl. __ 4 t
l van 23 April 182ä; het is een reglement van polieie; en dat nu op zoodanige [ ’¥· l
; A 1`€g'IC1llGI1tt‘1l (lC Iáïliltl V. ZO1l(l€ 1IlO€lCG1l W01‘LlC^l1 g€l1001'(l, 611 (lat (l€Zt‘ Z011(l€‘l1
moeten worden afgekondigd, staat nergens voorgesehreven." VAN naa Hoivear, E.
_ Verza)2zeli,z_q eem zmeslen wm deu Haegen Raad (gemengde zaken) deel XII, `.
blz. 408. In denzelfden geest drukte zich in 1855 de voormalige Proenr.-Gener. I
bij het Proviue. Gereelitsliof van N. Brabant, Mr. van nm Does en Winnmzois
liet in zgn reqnisitoir in een proces tegen proeessiiên uit: ,,Buiten de wet zijn lj
hier slechts bedoeld werkelijke reglementen, uitgegaan van de macht, die be-
voegd was die materie te regelen, alzoo van het haar uitvoerende gezag °
in den Staat, aan wien die materie tot in 1848 sedert jaren geheel was over~
t gelaten". Wee/claleel e. /2. Recht No. 1714. `Q
e t
5
K
‘ il
p ‘(
E
l
1 ’
°4""·~·-·~ ,,..,,1rLe_,,eg; ­.t.;Jem¤=.~.,;;`_,m.,1.., ­ . 4­n-1.-m;·::.:.‘;l‘:;Y#=~. ·­ -rm-· ·.-·»e4*"`,,..·· 1:-l- r /