HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 946.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

, .r... Y . .­.»,.‘.....-,, wk
er
12 p rnocnssiën.

niet geloopen over de proeessiën, noch over de beteekenis en
kracht van de in de nota genoemde stukken. Gedeeltelijk
pig " zal dit wel te wijten zün geweest aan de opheffing van
het recht van placct, waarmede de katholieke leden hoogst
ingenomen waren; anderdeels schünen zij ook tevreden te zijn
` geweest met de grondwettige vrüheid, welke ten opzichte van j
de processien werd verleend- - zij ’t dan ook ondergeschikt A
j, aan het toen bestaande gebruik en aan wetten en reglementen,
zoo dat zij zich tegen het hoofdstuk betrekkelijk de godsdienst
niet wilden verzetten. De eenige uitzondering was de heer
jij van Lnnuwnn in de dubbele kamer, die de onbestemdheid der .. A,
uitdrukking uwetten en reglementen" wraakte. Behalve de wet
18 Germinal an X en misschien nog het Kon. Besluit van 23
April 1822, waren, volgens hem, deoverige stukken slechts
iii, circulaires, die wel niemand onder de bij art. 72 der Grondwet
g 1840 bedoelde maatregelen van algemeen bestuur zou willen
* rangschikken.
A Dat niemand anders zich stootte aan de uitdrukking ywet- 3
W ten en reglementen", is wel een bewijs, dat men vooreerst de jj?
wettelijke kracht van de wet 18 Germinal an X en de daarbij
behoorende articles organiques niet wraakte, en ten andere dat
e men zoo in het Kon. Besluit van 23 April 1822 als in de eir­ _
eulaires de administratieve_ bevoegdheid erkende van den Ko-
_ ning, die volgens de Grondwet 1815 en 1840 het opperpolitie­ g
toezicht uitoefende ten opzichte van kerkelgke zaken. _ __L.>1.
j Geest en bedoeling dus der Grondwet 1848 was ten opzichte j
ij van de processiën: handhaving van den toestand, zooals die _ .
bestond in 1848, en zooals die geregeld was, niet alleen door
de wet van 18 Germinal an X, maar ook door de op Ko- a
ninklijk gezag genomene administratieve maatregelen; handha ‘ ‘
X" ving van den bestaanden toestand, zoo met betrekking tot de _
z plaatsen, waar de processiën mochten plaats hebben als tot
het aantal, waartoe zij van vóór 1848 waren beperkt. Voor nie-
' mand was dat duister; niemand twijlelde daaraan, en eerst
,. veel later kwam men daarvan terug, en poogde men te ont-
_. snappen aan den geest en zin, die blijkbaar in het grondwettig
‘, voorschrift lag. V
E? «
r
1
in zzzz een _. .._. c e ..,` in , , ¢,L_M__;