HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 846.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

l
ä
Pnoonssiëu. 11 ,
ontwikkelden: udat de verleende vrüheid tot het houden van ii
/ter/celqkc omgangen op bepaalde plaatsen van weinig betee­ Q
kenis zou zijn, indien zij onderworpen bleef aan de voorwaarden _ i
van wetten en reglementen te kunnen aantoonen, waarop het
bestaande gebruik zich grondde. Dit laatste toch was in vele
der bedoelde gevallen onmogelijk; weshalve deze leden de toe-
lating wilden uitgestrekt hebben tot alle plaatsen, waar de VV
omschreven openb. godsdienstoefening thans gebruikelijk is". .’
Wat bedoelde men met de uitdrukking uwetten en regle-
menten"? Op den eisch van het Voorl. Versl. gaf de regeering j
bij hare Mem. van Beantwoording eene lijst van hetgeen zij
· uwetten en reglementen" noemde. Op die lijst komen, behalve
de wet van 18 Germinal an X en de circulaires van 30 Ger-
minal an Xl (de circulaire Ohaptalj, en die van den Direc- ‘
teur­Generaal van 29 Mei 1819, alsmede het Kon. Besluit van
23 April 1822, van welke allen de inhoud boven is meege-
deeld, nog de twee volgende stukken voor, nl.:
CzYrculaz`res van 22 Febr. 1820 NO. 4174, houdende mededee­
4- ling dat Z. M. bg rescript van 17 daar. te voren, N'). 17,
veroorloofd heeft dat de processiën, welke niet begrepen zgn
in die, welke volgens circulaire van den 29 Mei 1819 zijn g
toegestaan, en daarom binnen de kerkgebouwen moesten be-
sloten blüven, voor zooveel de dorpen betreft, kunnen uitge-
gestrekt worden tot binnen de muren der aan de kerken gren­ ­
. zende kerkhoven.
`i` M Missioc van den 1 Juni 1822 N". 6208, waarbij aan den
- Gouverneur van Zeeland onder opmerking, dat het besluit (nl. E
van 23 April 1822) ook van toepassing is ten opzichte tot de à
begravenispleehtigheden en andere godsdienstige verrichtingen 1
‘ welke buiten de kerken geschieden. 1) l g
De disoussiën over de Grondwetsherziening, zoo in de enkele
als in de dubbele kamer, hebben met eene enkele uitzondering E
................- ' j
1) Men vindt den inhoud dier stukken vermeld in het boven aangehaalde
Rec/ztsgerling van dm _7ms!002·­rlek¢m RUTTEN. Uitgeg. door Mr. Ene. vAN OPPEN 5
blz. 37. I ix

j.
t
"A-­·-~..==.....&.,.®à.ë,F..,1,....,.,,,,,i. , ..1.,. .e..” 2;., t_ ‘ .., ` tl