HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 846.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB


Pnocessiëiv. 9
«l
` ~ pen, wordt gezegd: //Le Roi voulant prévenir les abus qui ii
doivent résulter des processions multipliees, qui ont lieu dans »
" plusieurs Provinees meridionales, vient de decider qu’a 1’ave- i
nir il ne pourra être fait que deux processions publiques par ·
' an", enz. ‘) l
Uit dit alles blgkt dat de toenmalige rcgeering geene uit- Q
breiding van processiën gedoogde, evenmin als zg duldde dat ,
ze zouden worden ingevoerd, daar waar zg niet onafgebroken v
hadden plaats gehad. Dit laatste blgkt o. a. uit het Kon. Besluit
van 23 April 1822 2), luidende: »/Wg WILLEM, enz. Gelet
op het rapport van den Direkteur-Generaal voor de zaken van
de Roomsch Katholieke Eeredienst van 15 Febr. l.l., daarbij ter
voldoening aan de hem op 11 Sept. 1821 onzentwege gedane
aanschrgving, opgave doende van de gemeenten in de noorde- '
lgke Provinciën van het Rgk, alwaar gedurende het vorige
bestuur processiën onafgebroken zgn toegelaten geworden, en
van die, waarin dusdanige openbare geestelgke plechtigheden
toen opgeschort zgn geworden of gebleven, enz. Hebben goed-
gevonden en verstaan te bepalen, dat het houden van openbare
processiën zal worden toegelaten in die gemeenten der noorde-
· lgke Provinciën, alwaar zulks zonder interruptie altgd heeft !
plaats gehad, doch dat die openbare geestelgke plechtigheden
zullen worden geweerd in de gemeenten dier Provinciën, waarin
dezelve gedurende eenigen tgd verboden of opgeschort geworden ‘
. zgn .... zullende evenwel in geen geval bg dusdanige proces-
- siën eene controvers-prediking op de openbare straat mogen
plaats hebben", enz. .
Indien wg nu resnmeeren, dan komt de zaak hierop neder. ,
Zoowel krachtens de Grondwet 1815 (en voor zooveel noodig i
ook die van 1840) als krachtens art. 1 van de conventie met l
den Paus had de Koning het opperpolitietoezicht ten aanzien g
van kerkelgke zaken. Van die bevoegdheid maakte hg gebruik; i`
__..._. li
1) Men vindt deze circulaires in haar geheel opgenomen in de pleitrede van
Mr. Ene. van ()PrnN in het ,,]tecá/sgeding iegezi deze Z.1J. IK Heer F. X. RUTTEN ,
over de weffigbeizl der in 1873 en 1874 gehazodene pzocessiën, blz. 37. j
t
li
fi