HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 800.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

Pnocnssxën. 7
in züne noten op art. 45 der wet van Germinal spreekt als
of er het woord commimes stond"; doch vooral, waar hij ter {
verdediging van zün gevoelen aanhaalt het decreet van 23 H
» Prairial an X11 (12 Juni 1804) sur les 'sépullurcs '), waar in
· art. 18 gesproken wordt van ucommzmes, ou l’on ne professe
qu’un seul culte, con/`orniément ii l’arlicle 45 de la loi du 18
Germinal cwi Vooral uit deze laatste aanhaling blijkt ge- .
noeg, dat men niet te veel aan het woord villas moet hechten 2).
De Grondwet 1815 gaf aan den Koning de bevoegdheid om
zoodanige maatregelen te nemen als hh meende noodig te zijn,
in het belang van veiligheid, orde en rust. Art. 193 luidde:
. ygeene openb. oefening van godsdienst kan worden belemmerd,
dan in gevalle dezelve de openbare orde of veiligheid zoude
kunnen storen". Art. 196 zeide: »»De Koning zorgt, dat geene
godsdienst gestoord wordt in de vrijheid van uitoefening, die
de Grondwet waarborgt. Hij zorgt tevens dat alle godsdienstige
gezindheden zich houden binnen de palen van gehoorzaam-
heid aan de wetten van den Staat". De art. 193 en 196 wor-
den woordelijk teruggevonden in de Grondwet 1840 in art. 191
E en 194. Hieruit volgt, dat al was de vrijheid der godsdienst
l door de Grondwet voor alle gezindheden gewaarborgd, het A·
I oppergezag, het opperpolitie­toezicht aan den Koning toekwam.
è De Koning had krachtens art. 193 (191) de bevoegdheid, de
V de godsdienstoefening te belemmeren - d. i. bij administra­ `
Q tieve voorschriften, bij reglement, bij koninkl. besluit te rege-
4 m len -- indien hij meende, dat de rust zulks cischte.
. Er is nog meer. Ook art. 1 van de conventie van 26 Mes- U
sidor an IX gaf aan het Fransche gouvernement de bevoegd- ,
heid om po1itie­maatregelen te nemen ten aanzien van de gods- l
oefening, wanneer orde en rust zulks eisehte. Art. 1 zegt:
”La religion catholique sera librement exercee en France, son
­ culte sera public, en sc con/armani aux regl¢’meiils de police
----­-- 1
1) Foivrum, II bl. 307.
2) Zie vm: DEN Honnnr, Vemzzzzelhiq van arrss/m van dan Hoogen Raar? E
(gemengde zaken) deel XII blz. 415. g.
1
1
· {