HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 921.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

W

vi s
6 Pnocmssrërv.
ru .
artikelen van de Grondwet 1815 alle in werkingzijnde wetten
' in stand liet, lol dal cr in zou ztjn voorzien. Dat laatste heeft
_·`t niet plaats gehad; atqui ergo, hebben zg hunne wettelijke
kracht behouden.
Als men nu art. 45 van de wet 18 Germinal an X analy­ l
seert, dan blijkt daaruit dat die ceremonies religieuses niet
` mochten plaats vinden in steden (villas), waar ook kerkgebou-
‘ wen (lemples), bestemd voor andere eerediensten, bestonden.
ill ` Merkwaardig is ’t echter dat weldra van art. 45 eene officieele
interpretatie verscheen. Bij een ministerieele circulaire van 30
Germinal an XI, meer bekend onder den naam van circulctlre
C11A1··rA1., den naam des ministers, is aan het woord temple ‘
tl de uitlegging gegeven, dat alleen het bestaan eener protes-
ïi tantsche consistoriale kerk met 6000 leden in eene stad het
houden van die ceremonies rcligieuses beletten konde. Waar
- dus zulk eene consistoriale kerk niet bestond, waren zij , al
` was het aantal nog zoo groot, niet verboden l). Later zelfs
` g ging men nog verder, en werd de oprichting eener consistoriale g
kerk niet gemachtigd, dan met de expresse clausule «/sans pré-
. judice des ceremonies extcrieures du culte catholique" 2). De j
geestelijkheid was over ’t algemeen weinig gunstig gestemd
ZF"; over de articles organiques, omdat deze eenigzins het effect l
_ van de conventie met den Paus neutraliseerden, en de gissing ï
’ kan dus niet gewaagd zün, dat, al oefende ook het fransohe
gouvernement het hoogste gezag uit over kerkelijke zaken, het E
aan den invloed der geestelijkheid te vvüten is, dat dergelijke A y
officieele interpretatien gegeven werden.
Art. 45 van de wet 18 Germinal an X spreekt van vllles. Was
het platteland dan uitgesloten ? Wij deelen het gevoelen van den
toemnaligen Advocaat­Generaal Gnnconv, wanneer hij in eene door
hem bij den H. Raad genomene conclusie het woord vllles
li _ synoniem beschouwt met commzmes. Hij beroept zich o. a. op '
Durix, die in zijn »/Manuel clu clroil public eccléslaslique francais
I!
li; -­­­-­­­­­-
1) Damloz in voce cn!/e 151.
2) md. 152.
il
I:

ll
ll

l
QC ‘ ~ _ ‘*l
` ·~_ _ _ .