HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 813.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

_.· o -. .. .;.1.;. . ‘.... 4.21 -... .. . "‘*"‘“"‘”"‘"‘”"”"""T‘fT"' " ‘’'‘‘ " "’‘‘‘‘ `‘``‘`

Pnoensslëiv. 5 `
in; [/aucune ceremonie religicuse n’aura lieu hors des editices
consaeres au eulte eatholique dans les villes ou il y des tem- _,¤’L
ples dcstines a diftbrents eultes." De Heer 'lkionnneuu hechtte
1 weinig aan dergelijke mededeelingen, en het moet erkend
worden, dat uit de woorden van art. 193 der Grondwet 1815 Qi
i niet opgemaakt kan worden, dat men daarmede doelde op
art. 45 der wet van 18 Germinal an X. Bovendien blijkt
Q daarvan niets uit het journaal van Rrtizrsazr. Zin en geest
van art. 193 bedoelen de vrhheid van godsdienstoefening te
proelarneeren onder den waarborg, dat de rust en veiligheid -
. ­ van den Staat niet in gevaar werden gebracht.
'i' De wet van 18 Germinal an X heeft ook hier te lande ge- '_
vigeerd. decreet van 6 Januari 18111) werden alle Wetten,
3 reglementen en keizerlüke decreten, welke bereids bg decre-
l ten van 22 Juni en 8 November 1810 exeeutoir waren ver-
klaard in de departementen hlonden van den Rijn en Monden
j van de Schelde, ook executoir verklaard in de zeven nieuwe
j departementen, die eertüds hadden uitgemaakt ale territoire ·
T de la ci-devant Hollande/’ Bij het decreet nu van 22 Juni ·
1810 was de wet 18 Germinal an X relative à Porganisation {
des cultes het eerst genoemd 2). Bij art. 2 van de addition.
artikelen der Grondwet 1815 werd gezegd, dat alle toen in
werking zijnde wetten kracht behielden tot daarin. op eene j
andere wijze zou worden voorzien; zoodat bij de herstelling
, van de onafhankelijkheid van Nederland de Wet 18 Germinal · ;
T1 an X als vigeerende in geheel ons Bük beschouwd moet
worden. .
De conventie van 26 Messidor an 1X is naderbij Kon. I
Besluit van 18 Juni 1827 (Stbl. 41) ook voor de noordelgke .
gewesten van toepassing verklaard. Daarbg zijn echter niet A
opgenomen de articles organiques. Hebben zij daarom opgehou­ `
den kracht van wet te hebben? Wij zouden het niet durven A
beweren, omdat, zooals wij zoo even zagen, art. 2 der add. à
1) Zie Fonrum, Verzameling van wetten, besluiten enz. I, 69. i
2) Ibid. I. blz. 9. Q
l ‘ ‘
'
l 2
j 5
i i V ./1