HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 857.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

im?
iiïïi
j 4 ruooessrën.
j rechten te bekorten ; wü willen haar volstrekt niet belemme-
ren in de uiting harer godsdienstige vormen; maar zij vrage
, ook harerzijds geene uitbreiding harer bevoegdheden. Zü
* blijve binnen de grenzen dier bevoegdheden, die door de 4
teg . Grondwet zün gewaarborgd. Op die wijze alleen is eene vreed-
zame modus viocndi noogelük in een land, waarvan de bevol- i
..‘i ` king voor het meerendeel tot eene andere godsdienstige over-
p tuiging behoort. t Q
. "‘*‘""‘"
Qi Voor een onderzoek naar hetrechtskundig standpunt, Waarop ,
de kwestie der processiën moet beoordeeld worden, is het
noodig dat wij de zaak hooger ophalen.
De Grondwet 1815 bepaalde in art. 193, - wij halen het j
liefst den franschen tekst aan - «/Pexercice public d’aucun
cnlte ne peut être empêche si ce n’est dans le cas on il pour- g
rait troubler l’ordre et la tranquillité publique." Dit artikel is .l_
i in art. 191 van de Grondwet 1840 onveranderd gebleven. De i
Hr. Tnonnnenn merkte in zijne Arm/ce/rcningcn op de Grondwet
(d. II blz. 216) hierbij op: amen heeft zich beroepen op eene
8 büzondere mededeeling uit de vergadering van de connnissie
van 1815 ten betooge, dat aldaar zou zijn gedacht aan het
toezicht der rcgeering op de uitwendige godsdienstplechtigheden
i der bestaande gezindheden, of hetgeen de fransche wet van 18 ä-
- Germinal an X (8 April 1802) cérémonies rclzïgteuses noe1nt."
W, Bij die wet werd, gelijk bekend is, de conventie met den
Paus van 26 Messidor an IX bekrachtigd. Bij art. 1 van die
conventie wordt gezegd: Ulla religion catholique,apostolique et
jj roinaine sera librernent exereee en France, son culte sera pu-
_ blie, en se conformant aux reglements de police que le gou-
vcrnement jugera necessaires pour la tranquillite publique."
Onder de articles organiques, die bij de wet behooren, en
met haar als het ware een geheel vormen, en die be-
schouwd kunnen worden de maatregelen van politie te bevat-
ten, die art. 1 der conventie op het oog had, houdt art, 45
. ·
o |
P
i