HomeEen ernstig woord in een ernstig oogenblik aan de vertegenwoordiging en het Nederlandsche volkPagina 9

JPEG (Deze pagina), 648.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 14.87 MB

i
; 7
van vrijheid en gelijkheid toepassen, die bij beschaafde
‘ Europesche volken, en dan nog niet bij allen, den grond-
slag van Wetgeving en Staats­oeconomie uitmaken, men
zon een toestand scheppen waarvoor die maatschappij niet
rijp is, en waartegen zij hoogst waarschijnlijk niet be-
l stand zou zijn. Eene eerste behoefte voor Indië, het wordt
Ai" naauwelijks betwist, is een krachtig eenhoofdig gezag. Wil
men dat, dan moet men ook aan dat gezag de middelen
geven om zich te handhaven; dan moet men het niet
willen binden aan vormen die er alle kracht aan ontne-
men; dan moet men het beveiligen tegen aanvallen, die
zelfs in eene geregelde maatschappij naauwelijks zouden
worden geduld. De ware liberaliteit bestaat niet in het
doordrijven van beginselen, op zich zelve waar en goed,
, maar welker toepassing op een gegeven oogenblik en in
een bestaanden toestand groote en overwegende belangen
in gevaar brengt. Integendeel, ware liberaliteit onder-
scheidt zich daarin van doctrinaire strengheid, dat zij de
omstandigheden telt en weegt, en bereid is daaraan op-
oäeringen te doen. Ware liberaliteit schuwt de dwinge-
, landij in al hare vormen , dus ook het onverbiddelijk
5 dwangjuk van een beginsel.
U Veel is er getwist over de vraag, of het goed en voor-
zigtig is aan het laatste lid van art. 59 der Grondwet
eene ruimere toepassing te geven dan tot dusver geschiedde.
Zonder hier, in beginsel, uit te maken hetgeen in ieder
bijzonder geval aan de woorden der grondwettige bepaling
behoort te worden getoetst, willen wij op dit oogenblik
alleen als onze meening te kennen geven, dat er behoefte
is aan wettelijke waarborgen tegen enkele handelingen die
in den laatsten tijd aanstoot hebben gegeven; voorts dat
er behoefte is aan eene wet op de drukpers, met het doel
om de uitspattingen daarvan te keeren. Wij achten zoo-