HomeEen ernstig woord in een ernstig oogenblik aan de vertegenwoordiging en het Nederlandsche volkPagina 8

JPEG (Deze pagina), 593.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 14.87 MB

{
E
ii g
genomen; dat het eultnnrstelsel worde gesloopt, en dat
daardoor de markt van tropische producten hier te lande
kome te vervallen? Indien wij dit konden gelooven, Mijne
Heeren , wij zouden er niet aan gedacht hebben onze tegen- ¥
woordige taak te aanvaarden.
vlk Zeg ïctï, omdat er te dien aanzien tusschen de leden
van het Kabinet geen verschil van gevoelen bestaat. Mogt L?
de meerderheid der Kamer, wat naanwelijks denkbaar is, X
eene algeheele verandering , eene omkeering van stelsel
verlangen, zij zou tegenover zich vinden niet den Mi- i
nister van Koloniën, maar het geheele Kabinet.
r/Het is noodig, Mijne Heeren, zich dienaangaande goed
en duidelijk te verstaan, opdat er geene verwachtingen
worden opgewekt welke wij niet zonden kunnen of mogen ’
bevredigen. De koloniale aangelegenheden hebben thans ,
zulk een hoog belang verkregen, dat zij, bij eene gele-
genheid als deze, wel in de eerste plaats in aanmerking l
mogen worden genomen. Na den hevigen strijd die op
het gebied der koloniale politiek heeft plaats gehad, en
die zich reeds van hier naar Indië heeit overgeplant, ·
wordt het tijd dat men bepaald wete waaraan men zich Y
hebbe te houden. Het wordt tijd dat 1nen wete, of en in ,,
hoe verre de beginselen , waarnaar Indie tot dusver is gere-
geerd, moeten blijven bestaan. Wij gelooven dat in het be-
lang van Nederland, maar vooral ook in het belang van Indië,
eene omkeering ook in dit opzigt zich geenszins laat aanprijzcn.
««Indië - het is meermalen opgemerkt -verkeert, als
Nederlandsche Bezitting , in een abnormalen toestand.
lNeinige duizendc Europeanen staan daar tegenover mil-
lioenen inboorlingen. De materiële middelen , waarover
men het ll te b<·sehikkei1, zijn betrekkelijk gering. De in-
landeehe bexolking staat. op een nog lagen trap van ont-
eililwlïnxg en br-«·haxïni»_, \`ild<= men daar de b<gins<·l<·1»