HomeEen ernstig woord in een ernstig oogenblik aan de vertegenwoordiging en het Nederlandsche volkPagina 6

JPEG (Deze pagina), 613.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 14.87 MB

I
4
gen, die in het leven van den Javaansehen inboorling ingrijpen,
in te voeren: veranderingen, die, hoe langzaam en voorzigtig dan
ook tot stand gebragt, eene onzekere en welligt gevaarlijke be-
proeving zullen te weeg brengen. Het is een gewigtig oogenblik
voor ons Vaderland en zijne Overzeesche Bezittingen. Een ver-
keerd besluit kan in de toekomst de noodlottigste gevolgen, hier
en ginds , doen ontstaan. j
Wij gelooven een burgerpligt te vervullen, wanneer wij onze
landgenooten tot meer dan gewone oplettendlieid aansporen, en i
zulks te meer, omdat er omtrent het gewigtigste beginsel: het
Indisehe kultuurstelsel, zulk eene zeldzame verwarring van denk-
beelden bestaat, terwijl het optreden van hem, die door het ver-
trouwen des Konings met het bestuur der Koloniën in een zoo t
gewigtig oogenblik belast is, zulke uiteenloopende gevoelens j
heeft opgewekt.
Wij zullen in de volgende regelen alles vermijden, wat den
schijn van personaliteit in een ongunstigen zin zou kunnen doen
verinoeden; wij stellen voorop: goede trouw bij allen, wier stem A
in dat beslissende uur gehoord wordt. Wij zullen ons ook onthou-
den van bespiegelingen, of wat tot insinuatie zou kunnen aanlei­ ,
ding geven, Wij zullen ons zoo veel mogelijk tot feiten bepalen,
die wij ter overweging van hen aanbevelen, die op den gang van
zaken een overwegenden invloed moeten oefenen. if
Men verwachte hier geene behandeling van het geheele bestuur
of van het geheele regeringsstelsel in Nederlandsch Indië. Wij
wensehen alleen te wijzen op het enltuurstelsel, op den vrijen arbeid
en op het door de koloniale oppositie vooropgezette stelsel: dat I
de voordcelen van het eultuurstelsel irmmen worden vervangen door j
belastingen. W
De Minister van Buitenlandsehe Zaken, de heer VAN ZUYLEN
VAN NYEVELT, verklaarde in de zitting der Tweede Kamer van