HomeEen ernstig woord in een ernstig oogenblik aan de vertegenwoordiging en het Nederlandsche volkPagina 5

JPEG (Deze pagina), 571.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 14.87 MB

A
l .
t
I
l
t
Niemand zal het naauw verband ontkennen, dat er bestaat
il tusschen het Moederland en zijne Overzeesche Bezittingen. Een
ieder kent ­-­ en wij zouden bijkans zeggen, heeft genot van de
hoogst belangrijke middellijke en onmiddellijke voordeelen, door
5 dat verband ontstaan. De ontwikkeling van den landbouw in
t Nederlandsch Indië is opgevolgd door eene vroeger ongekende
j ontwikkeling van handel, scheepsbouw en nijverheid in het Moe-
derland. De toenemende welvaart, zoowel in Indië als hier te
lande, heeft op den zedelijken vooruitgang een gezegenden in-
t vloed geoefend. Nederland, hoe klein ook van bevolking en
? van grondgebied, is geacht door de geheele wereld. Met geoor-
` loofden trots zeggen wij in den vreemde; ulk ben een Neder-
t lander. H Bij geen bevolking der wereld bestaat méér echte vrij-
t heidszin, dan bij het Nederlandsche. Het is een zin, die in ons
bloed is opgenomen. Wij staan dan ook op den moerassigen
ix bodem van ons Vaderland als op een rots en hebben geene groote
j staatkundige beroeringen te vreezen. Maar ook als kooplieden,
als reeders en alles wat daar verder mede in verband staat,
genieten wij de aehting en het vertrouwen der wereld. De voort-
Qi brengselen onzer Overzeesehe Bezittingen, en de wijze waarop
i die voortbrengselen verzilverd worden, hebben ons den rang als
i koopman en zeehandelaar geschonken. God geve, dat wij in zede-
lijken en materiëlen zin ons daarop zullen kunnen handhaven!
Te midden van deze welvaart laten zieh stemmen hooren, om,
ofschoon men er steeds het woord ylmzgzaamy bijvoegt en op
het Indisch ltegeringsJleglemont. wijst, doortastende veranderin-
7