HomeEen ernstig woord in een ernstig oogenblik aan de vertegenwoordiging en het Nederlandsche volkPagina 26

JPEG (Deze pagina), 541.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 14.87 MB

l
!
j F
= Llè,
i
M
[ {ls eindresultaat, de eerpliyte door zrrfje arbeid behoort te worden ·
vervangen. Dat is azieá de leer, welke door de heeren VAN HALL
een lloeiressnx worden voorgestaan; het is niet de leer, welke ten
l grondslag ligt aan de regeling der suiker­eultuur. Wij verwachten
j van dezen Minister eene eerlijke en standvastige uitvoering zijner
j toezeggingen, en daarmede zal ongetwijfeld zeer veel zijn ge-
i wonnen. Des i’linisters inzigt van de gevolgen van zijn stelsel
moge onvolkomen kunnen zijn. `Wat schaadt het, zoo de vermindering ii,
van den druk van de bevolking in elk geval een dier gevolgen
zijn zal? Het behoud der voordeelen van het eultuurstelsel moge
een droombeeld zijn, wat schaadt het, zoo de afschaffing der
dwangcultuur eene werkelijkheid zal worden? Elke schrede op
dien weg verdient de toejuiehing der ultra-liberalen.
H ¥*
Brariz-rG«E rr.
{
Jam-Bode. ij,
A
De grondfout der ministeriële interpretatie van art, 56, is,
i daar onze ineening, gelegen in de onjuiste opvatting der beide
rigtingen, welke ten aanzien van het eultuurstelsel bestaan. De
Blinister zegt, wij hebben te doen met deze twee rigtingen:
oplossing in vrijen arbeid, en oplossing in particuliere industrie.
Nu gelooven wij, dat tusschen vrijen arbeid en particuliere in-
dustrie inderdaad niet het minste of geringste onderscheid bestaat,
zoodat de geheele redenering van den Minister omtrent de rigting
der partijen op koloniaal gebied woordelijk niets anders is dan
eene tautelegie, waarvan de eenvoudige beteekenis is: 0pZ0ssing2
____._,..____._ K

i
i
i
r