HomeEen ernstig woord in een ernstig oogenblik aan de vertegenwoordiging en het Nederlandsche volkPagina 25

JPEG (Deze pagina), 572.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 14.87 MB

BIJLAGE L
p Bamviaascá Hcmrlelsölad, Z0mZa_q 14 J2¢Z@' 1861, N°. let,
HET PROGRAMMA VAN DEN MINISTER VAN KOLONIEN.
Er staan, wat het eultuurstelsel betreft, slechts twee wegen
open: een langzaam, voorzigtig verlaten van dat stelsel, naarmate
de ontwikkeling van de vrije cultuur en het naderen der Indische
maatschappij tot //Z€lfb€l`l1Sll1Gl(l// ons daartoe noodzaken zal,
of een in stand houden van dat stelsel, met onderdrukking der
vrije cultuur en der H zelf bewustheid »/. De eerste weg wordt door
de ultra liberale partü, de andere door de behoudende partij aan-
gewezen. Het zoeken naar een derden weg, waarmede de koloniale
oppositie zich sints jaren bezig houdt ofbeweert bezig te houden,
en waaraan de tegenwoordige Minister van Koloniën zijne krachten
, wijden wil, is het zoeken naar een hersenschiin. De directe voor-
deelen van het eultuurstelsel zijn alleen door dwang verkrijgbaari
r, De veel grootere voordeelen der vrijheid zullen niet de vrucht
T van het cultuurstelsel, maar wel die eener met verbazende snel-
M heid toenemende welvaart en Volksontwikkeling zijn,
Moeten wij, de ultra­liberalen, ons bedroeven, dat de Minister
4 bij de mededeeling van zijne beginselen omtrent het cultuurstelsel
aan de koloniale oppositie de hand geboden en zich niet haar,
i onzes inziens, onbereikbare wenschen vereenigd heeft? Verre van
daar; zijne verklaring is ons een waarborg, dat de goede zaak,
die wij voorstaan, zegevieren zal. De Regering heeft, nu voor het
eerst, gebroken inet de behoudspartij. Zij heeft erkend, dat het
cultuurstelsel hervorming noodig heeft, en wel in dien zin. dat
l