HomeEen ernstig woord in een ernstig oogenblik aan de vertegenwoordiging en het Nederlandsche volkPagina 24

JPEG (Deze pagina), 603.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 14.87 MB

t
Y
P
n
V
l gwn ligt de g:.nsi·ln· oplwsiiig ran het vraagstuk. Jaar en dag is
N aan de koloniale oppositie gevraagd naar eene berekening oi` naar
j een plan, hoc globaal dan ook, waaruit blijken zou, dat het
mogelijk ware om bij oplielling van het cultuurstelsel voor den
, Staat elezeg/de voordeelen te doen behouden. Wij zwijgen zelfs van de
ree! 7·;)%e2‘e, waarvan de heer van HlOëVELL steeds gewaagt, Dat dit
, geschieden moet, indien Nederland niet binnen weinige jaren na de
N ophelling van het cultuurstclsel in den incest hopeloozen toestand wil ”
verkecren, daarover zijn het allen eens. Nog den 2den Septem-
ber jl. erkende de Nieuwe Roücrdcmzscke 00m·cm2f.· «//teef spreekt
www zeff, dat als het eultuurstelsel ophoudt, het batig slot mier?
azzeer uit het rendement van verkochte producten zal vloeijen;
»« maar daarom willen de liberalen in Nederland, naar mate de
~ gedwongen voor den vrijwilligen arbeid plaats maken, door be-
wlastingheiling het verlies van de schatkist compenseren, «, Maar
diezelfde courant, die aan dat vraagstuk twee lange artikelen
wijdt (2 en S September), weet met geen enkel woord de moge-
Zgj'Mei:Z aan te toonen of een plan aan te geven om van handel j
en industrie in Indië, jaarlijks eene belasting van zeve2z­e1z­i20i7ztig j
en eeïz áaff millioen gulden te heiien. 77mf wm zeëf Spree/czf in i
het stelsel dier liberalen is, inderdaad, dat die millioenen niet z
‘ meer in de schatkist zullen vloeijen; dat is het eenig duidelijke. t
En nu vragen wij, of de nagejaagde liersenscliim regt mag geven
om een weg te verlaten die sedert eene reeks van jaren tot de
heilrijkste resultaten heeft geleid; regt mag geven om een weg
in te slaan aan welks einde het woord oïzcleaqmzg geschreven staat? ,
Wij willen er niets meer van zeggen. `Wij meenen duidelijk te §
hebben aangetoond, dat de Minister van Koloniën, die, ons op
dien weg des verdcrfs wil voeren , in het bedachtzaam, in het eerlijke
Nederland niet langer Minister van Koloniën blijven kan en mag.
De Natie oordeele; wij hebben onzen pligt gedaan.
l
ri
s
s
l
l
a
jl