HomeEen ernstig woord in een ernstig oogenblik aan de vertegenwoordiging en het Nederlandsche volkPagina 23

JPEG (Deze pagina), 560.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 14.87 MB

zal
Korr·‘1.i 908,520 pic. lïlkcpic. kosltej'9,117 duit. ol`Ncd. (”)t.f £1.0ä>
De picol bragt zuiver op 29.68
11'inst . . . _/19.70
f 19.70 >< 908,520 pieols :f 17,897,8%.
SUIKER 905,162 picols. Elke picol kostte ........ f10.-
De pieol bragt zuiver op 15.92
Winst . . . 5.92
f 5.92 >< 905,162 pieols :: f 5,358,571.
, IND1GO773.8l1 A, pd. Elk pd. kosttej`1.112 duit. 0fN. Ct. fi 1.93
Het pond bragt zuiver op 4,09
1Vinst . .- . 2.16
f 2.16 X 773.811 pondcn :f 1,671,+31
Op deze drie artikelen alléén \`2tS(11lS,lI1-­_­ï­_­­­-___-
éón jaar, de winst f 2-l«,927,S=l9
Sedert zijn de prijzen der koflij nog gerezen cn , daarentegen,
de kosten van vervoer en verkoop verminderd, zoodat eer van
toeneming dan van vermindering van winst sprake zijn kan.
· Wie betaalt deze enorme en toenemendewinsten?De consument;
in alle oorden der wereld; terwijl de contractant in het deel, dat
A hem ter vrije beschikking wordt gelaten, op zijn beurt de voor­
A deelen vindt, evenredig aan de door hem aangewende kapitalen
t en industrie. De belcaszfiizg, die de schatkist nu trekt, wordt dus
in werkelijkheid gedragen door de consumenten van alle natiën:
zij stngt, naar mate de vraag grooter is naar onze producten;
zij daalt in bedrag, naarmate die vraag tijdelijk vermindert, Maar
3 hoe nu in Indie aan de producenten van koflij , van suiker en
indigo eene vaste belasting op te leggen, die, onder welke be-
namingen dan ook geheven, gelijk zou moeten staan voor de
kojïj met ruim 300 pCt., voor de szei/ter met 60 pCt., voor de
, indigo met 120 pCt. van den kostenden prijs? In een tijd,waarin
allen het eens zijn, dat zelfs regten van 20 en 30 pCt. tot be-
scherming onzer nijverheid niet meer houdbaar zijn? Springt niet
I het ondoordachte, het roekelooze en het boven alles gevaarlijke
‘ der aangeprezen theorie door deze enkele cijfers in het oog?
Fin toch . in de juiste beantwoording der door ons gestelde vra­