HomeEen ernstig woord in een ernstig oogenblik aan de vertegenwoordiging en het Nederlandsche volkPagina 22

JPEG (Deze pagina), 548.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 14.87 MB

l
Behalve deze sonnnen is uit de Indische
baten voldaan:
zz. tot herstel van het Indisch muntwezen. . f 23,000,000
E9. rente van het voorschot der Nederlandsche
Handehnaatsehappij , groot l0 millioen
gulden over l0 jaren ........... 3,500,000
t c. subsidiën aan Suriname, Curaçao en de i
Kust van Guinea, plus minus ...... 44,500,000
Totaal ....
Het gemiddeld batig saldo der O. I. administratie berekend
over de laatste tien jaren is dus jaarlijks geweest f 27,3%,900.
En nu vragen we aan ieder onbevooroordeelde, of het mogelijk
zal zijn , dat de particuliere industrie in Indië ooit in staat zal
wezen om aan het lloederland eene aarlijksehe directe belasting van
zeven en twintig en een half millioen guldens op te brengen? Is het i
mogelijk eene zoodanige belasting op den landbouw en op de nij-
verheid te leggen zonder beiden te dooden? Zullen de Europesche x
kapitalen onder den druk van zoodanige belasting naar Indië vloei- ,
jon? Zullen de kapitalen , voor zoover zij door de nationaliteit hunner I
eigenaren onder bescherming staan van groote mogendheden, zich
¤ zulke ongehoorde lasten op den duur getroosten? Hoe zal het
gaan, wanneer blijkt dat die belastingen niet lcmmea worden op- 3
gebragt`? Tot welke middelen zal men in Nederland en in Indië
moeten overgaan, om in de jaarlijksehe behoeften te voorzien ,
om Nederland voor een Staatebankroet te behoeden?
Nog uit een ander oogpunt beschouwd, kunnen de hoofdbe-
standdeelen van het koloniaal batig slot aantoonen de onmogelijkheid, ”
om het door directe belastingen, te heiten van den landbouw en
de nijverheid, te doen vervangen. »
In lS5S (1) zijn aan het Gouvernement geleverd: V
(l) Zijnde het laatste jaar waarover, iueenen wij, aan de Stalen-
ïäeneraal verslag is ïïcdaan.