HomeEen ernstig woord in een ernstig oogenblik aan de vertegenwoordiging en het Nederlandsche volkPagina 21

JPEG (Deze pagina), 551.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 14.87 MB

· 10
woorden, om den hoorder el` den lezer mede te slepen in de
vaart zijner gedachten; maar indien een Minister des Konings
voor de Vertegenwoordiging des Lands zou optreden met de
1 voorspiegeling van dergelijke vooruitzigten, wij zouden niet aar-
zelen dergelijke handeling aan roekelooze ligtvaardigheid toe te
” schrijven.
Zeer eenvoudig zelfs is het betoog te leveren van de hersen-
1 schim, waarmede de oppositie sedert jaren de Natie als het ware
i verleidt om haar te volgen op den clwaalweg, waaruit ja de par-
r ticulieren schatten zullen graven, doch om te gelijker tijd het
graf te delven, waarin de welvaart van Moederland en Koloniön
verzinken zal.
Hoe de indirecte voordeelen te schetsen, die de Staat als Staat
en de ingezetenen als burgers van dien Staat, door het cultuur-
stelsel genieten? Het is onmogelijk; zij vloeijen langs honderde
kanalen in de schatkist en in de beurzen der ingezetenen. Wij
Z zien er dan ook van af , om, al ware het enkel eene vlugtige schets ,
van die voordeelen te geven. De zaakkundige zal het ons toestem-
men, dat ze zeker de helft bedragen van de directe voordeelen.
Hoe groot zijn deze?
Ze zijn over de laatste 10 jaren van 1850-1860 de volgende geweest,
, In de Staatskas zijn wegens koloniale bijdragen, daaronder
begrepen de f 9,800,000 wegens rente, die onder de gewone
middelen begrepen zijn, gestort:
Over 1850 .........¤. ,/ 17,000,000
~ 1851 ....,..,... 16,382,698
H 1/852 .........., 11,500,000
M 1805 ......l.... 11,569,390
v 1851 .,......... 20,111,110
~ 1855 ........,.. 21,317,850
~ 1856 ........... 30,331,7OO
H 1807 .......,... 11,058,121
·· l8o8 ........... 3U,55.`3,i3ZS7
l 1850. ,.,.,..... 32,359.171
/ 242,1 l­£J.e‘u«