HomeEen ernstig woord in een ernstig oogenblik aan de vertegenwoordiging en het Nederlandsche volkPagina 20

JPEG (Deze pagina), 625.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 14.87 MB

18
dat hetgeen de Minister zegt te verlangen, onbereikbaar is?
Al wie het Zeehond van het enltuurstelsel voorstaat, verzet zich
tegen den heer LoUDoN; en wie steunt hem? Zij alleen, die
moedig er voor uitkomen, dat de slooping van het cultuurstelsel
hun streven is; zij, die, den Minister steunende, verklaren: wij
steunen u, omdat de weg dien gij opgaat, 0mn0geZ@'7: maakt het "
behoud van het cultuurstclsel en u leiden moet op onzen weg!
En welke is die weg? H
Hij is geen andere dan dat al de directe en indirecte voordee-
len, welke het Moederland van Java trekt, tevens tot groot na-
deel voor Indië zelf, vernietigd zullen worden. Het is geen
andere weg: dan het spelen van de voordeelen van den Staat in
de handen van particulieren.
VVij vragen andermaal: mag een Minister van Koloniën aan
het bestuur blijven, die door ingenomenheid met eigen begrippen,
(welke intussehen door de eene partij als een chimère, door de
andere als verderf ademend worden veroordeeld) ons een bange
toekomst te gemoet zal voeren?
Maar, zegt welligt de Minister, op het voetspoor van de opposi-
tie, die het reeds zoo lang heeft verkondigd: H Wij zijn het , die
• ascdert jaar en dag aandringen, dat een belastingstelsel worde
U ingevoerd, waaraan de particuliere ondernemingen onderworpen x
aworden, en waardoor aan den Staat zijne regtmatige inkomsten I
rr daarvan worden verzekerd. Wij zijn het, die verlangen dat uit
ll een goed geregeld belastingstelsel voor den Staat inkomsten
U zullen voortvloeijen, veel rijker en bovenal op vrij wat vaster
U grondslagen gevestigd, dan het tegenwoordig batig slot. II (l)
Kan die bewering ernstig gemeend zijn door den Minister?
'Wij begrijpen het, dat een redenaar of een dagbladsehrijver,
zich bediene van schitterende beelden en van klinkende
(lj Zie o. a. Tgrlschrifá 2:00,* Neclwlaazrlsch Indië, Mei 1861 en de
.`»’. [fn//. f'!. van 2 en 8 Sept. jl.