HomeEen ernstig woord in een ernstig oogenblik aan de vertegenwoordiging en het Nederlandsche volkPagina 19

JPEG (Deze pagina), 518.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 14.87 MB

________,_T , _;,,§ V'; .,1.. ,....rL....._.- ....._,L7:,.....-à....-e....- - .....,.,•,,.,., ,, l IV V ' I i
17
krachtigste schreden op den goeden weg. Ilat zijn beginselen
waarvoor ik sedert jaar dag in deze Kamer heb gestreden. ~
I/Vanneer een der grondslagen, ja de k0o_/`zlqromlslag van een
gebouw wordt iveggenomen , zakt dan niet het geheele gebouw
ineen? Ook dit heeft de heer VAN IIOCEVELL zeer goed gevat;
V want aan het slot zijner rede legde hij de navolgende gewigtige
bekentenis af :
H Indien ik wel heb gevat, zou de Minister van meening
zijn dat, ook wanneer de dwang verviel, toch het Gou-
vernement de ondernemer van cultuur-produeten zou blij-
‘ ven. Ik wil thans over dat punt niet uitvveiden; ik xvil
alleen te kennen geven, dat het mij vooralsnog omeáó-
voeröcmr en zonder groot nut YO01'l{Oll`ll.ï.//
In het Taïclscárifá voor Nealer/amlscá Lzziiä voor de maand
Junij jl., wordt dan ook op bladz. 583 betoogd. ~ dat het
laatste uur van het stelsel van dwang en monopolie zal zijn ge~
slagen,«, zoodra aan den bijzonderen onderneiningsgeest een on-
belennnerde uitiveg zal zijn gegeven,
Wij zouden deze voorbeelden tot in het oneindige kunnen ver~
menigvuldigen; maar wij nzeenen genoeg te hebben aangevoerd
tot het bewijs onzer stelling:
, 10. dat de heer LOUDON inderdaad vvelligt onwillekeurig de slooping
van het eultuurstelsel vvil, omdat de maatregelen die hij vvensehr
te nemen, blijkens het getuigenis van de koloniale oppositie zelve,
niet de handhaving van dat stelsel onvereenigbaar zijn;
20. dat in deze inconsequentie, die leiden moet tot de vervre-
zentlijking van de plannen der oppositie, ook de oplossing lig:
van het raadsel, ivaaroin die oppositie den heer LoUnoN niet
alle hare krachten wonseht te steunen.
En nu vragen wij: mag een lllinisier van Kolonien langer aar
het bestuur blijven, die een eenmaal opgevat denkbeeld uil door
drijven; die het doen wil , volgens zijne eigene verklaring, legen
de wet in; die het doen wil ondanks de oppositie :»:«·lv«· •~rk··n*