HomeEen ernstig woord in een ernstig oogenblik aan de vertegenwoordiging en het Nederlandsche volkPagina 18

JPEG (Deze pagina), 598.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 14.87 MB

i li
en het behoud van de voordeelen toer den Staat van het cul-
Iuurstelsel wordt een rlroomáecld geheeten.
In het nonnner van l·l· Augustus geeft datzelfde blad een arti-
kel, getiteld: «/Em siam z/cs amzsóoeáea. Men leze dat artikel
om te komen tot de overtuiging, hoe veel er niet gedaan moet
worden om aan § 6 van art. 56 den uitleg te geven, dien de
Minister van Koloniën daaraan gaf op 30 Mei, in strijd met
zijn uitleg op IS Mei. Het Baáaviaasck Ifmzzlelsólacl betoont dan
eek eerlijk te zijn door tot de conclusie te komen , dat men nu
dan eek maar dadelijk art. 56 van het Ii,CQQ(3IlllgS-1’CglC1l1€lll3 be-
hoorde te veranderen. _
Wij verwijzen eek naar den Jrwm­B0eZe van 30 September jl.,
van welks artikel: U Oplossing in vrijen arbeid en oplossing in
particuliere industrie «« , wij in Bijlage II een uittreksel mededee­
len, Inderdaad: er bestaat tusschen vrçïcn arbeid en particuliere
industrie niet dat onderscheid, hetwelk de heer LouDoN gelieft
te maken, zoodat de geheele redenering van den Minister om-
trent de rigting van de partijen op koloniaal gebied, werkelijk
niets anders is dan eene tautologie, waarvan de eenvoudige be-
teekenis geene andere is dan: oplossing.
De heer van Hoevntt verklaarde in de zitting van 144 Mei
(bladz. 710), het eultuurstelsel te bestrijden «« als het ten doel
ii heeft om het Gouvernement altoes te doen blijven in den ab- 1
vnorinalen toestand van landbouwer, ondernemer en koopman. «»
Maar zoedra de Staat ophoudt dit te zijn, heeft ook het cultuur-
stelsel opgehouden te bestaan. De heer VAN Hoövntt ziet dat
dan ook goed in; want, zeide hij; I, de Minister erkent dat een
der grondslagen , ja de hoofdgrondslag van het eultuurstelsel -­
de dwang, langzamerhand, met voorzigtigbeid - wie heeft het
anders ooit geëiseht? ­- vervallen zal (I). Zietdaar een der

(I) Wij hebben reeds hierboven gezien dat die sleeping niet zoo
geheel langzaam, niet zoo geheel voorzigtig beoogd wordt. De Minis-
ter zelf stelde immers daarvoor slechts een termijn van tien jaren!