HomeEen ernstig woord in een ernstig oogenblik aan de vertegenwoordiging en het Nederlandsche volkPagina 16

JPEG (Deze pagina), 643.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 14.87 MB

ia
begrijpelijk! Maar daghelder wordt daardoor het raadsel opgelost,
waarom de oppositie een Minister steunt, die onder de vlag van
het behoud de sloopingstheoriën van die partij in de hand werkt.
Hoe tegenstrijdig de woorden zijn van den Minister, hoe
weinige waarborg er bestaat dat het bestuur der koloniën in
bevoegde handen is, blijkt ook daaruit dat de Minister, den
30sten Mei den heer ilanrsnx beantwoordende (bladz. 197) aan art, A
56 van het Regerings-reglement den uitleg geeft; /« dat daardoor
eene opiossirzg van het stelsel wordt voorgesehreveirrr En toch,
wij hebben liet gezien, weinige dagen vroeger, 13 Mei, zeide
diezelfde Minister in de Tweede Kamer (bladz. 697): dat oplos-
sing van het eultuurstelsel wzieá zal kammen gesckiedeaz zonder
eene Aerzicvzieq em mé. 56 van ke! Remwivzgs-1·egZez7ze7z£.U
Wij vragen het met ernst en in gemoede: of niet eene derge-
lijke verwarring van denkbeelden, of niet de sterk uitgedrukte
neiging van den heer Lounox, om het eultuurstelsel in vrijen
arbeid op te lossen, geschikt is om het Vaderland met de meeste
bezorgdheid te vervullen?
Die vraag: zij kan, tot ons leedwezen, niet anders dan toe-
steinmend worden beantwoord. Immers wij zullen bewijzen, dat
de heer Lounox een ehimère najaagt; dat het onmogelijk is, het
eultuurstelsel door vrijen arbeid in stand te houden. Om dat te 4
bewijzen, nemen wij onze toevlugt niet tot het betoog van hen,
die bekend staan als voorstanders van het behoud van het eul~
tuurstelsel en die men ten onregte reaetionairen noemt. Maar wij
zullen het bewijzen uit het betoog van hen, die aan de spitse
staan van de koloniale oppositie en die, juist omdat de heer
LoUDoN een ehinière najaagt, hem zoo krachtig ondersteunen.
De heer Duimiann van Twisr zeide in de zitting der Tweede
Kamer van ll Mei jl. (bladz. 683):
II Dit liberale Kabinet stak bij de mededeeling van den
Minister van Buitenlandsehe Zaken, ten opzigte van de
koloniale politiek, de behoudende banier op. En wat heb»