HomeEen ernstig woord in een ernstig oogenblik aan de vertegenwoordiging en het Nederlandsche volkPagina 15

JPEG (Deze pagina), 617.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 14.87 MB

­"""‘¤==¤¤¤L.#=‘·’*·*·‘··"~•-*­­ ­ -á - ¤-·. ,-­.~v-Y­­~- ­--~-?'::·;-­ ·­ --1 ~­ · ~ ~e,~·~-­,·- I V _ · · '· v
lïi
In diezelfde zitting van 13 Mei jl. (bl. 697) verklaarde de
heer LOU1>0N, dat het enltuurstelsel echter niet kan worden op-
geheven vzonder eene àerzievziazg van art. 56 van het Regerings-
reglement. ««
Bewijst dat niet voldingend: dat art. 56 van het 1legerings­
reglement de instandhouding van het eultunrstelsel beveelt, en
" dat men, om het op te lietïen, vooraf moet overgaan tot eene
verandering van dat wetsartikel?1rVanneer dit nu het gevoelen is
van den heer LOUDON, waarbij de erkentenis ligt ingesloten, dat
de vrije arbeid tot gevolg en einddoel heeft de eemieáigizzg van
art. 56 van het 1tegerings­i·egleme11t: inet welk regt heeft dan
die Minister, in de zitting der Eerste Kamer van 30 Mei
(bl. 197) aan den heer ZHARTSEN kunnen toevoegen, die het be-
i hond van het eultunrstelsel door verpligten arbeid verlangde:
mm: stelsel is reeds geeemlezxzneercl door de wet? ««
Het tegendeel is veeleer waar.
De heer LoUnoN wil vrijen arbeid; de heer Lennon erkent,
dat met den vrijen arbeid voortgaande, men over 10 jaren al
zeer ver op weg zal zijn om het eultuurstelsel te doen vervangen
door de particuliere teelt; de heer LOUDON verklaart intussehen
dat opheffing van het eultnurstelsel niet mag geschieden zonder
ç herziening van art. 56; welnu, dan is juist het stelsel van den heer
LOUDON geeeazdezmzeercl door de wei, want hij werkt voort in eene
rigting ter bereiking van een doel, dat, zoo lang art, 56 van
het Hegerings-reglement bestaat, volgens des Ministers eigen
verklaring verboden is te bereiken,
De heer LoUn0N ware consequent, indien hij begon niet voor
te stellen eene herziening van art. 56 in dien zin, dat daarbij
de rigting werd goedgekeurd waarvan het einddoel is: ?J87’U[67l_Qi7Z_ç/
van het eultnnrstelsel door dat van particulieren teelt. Maar er-
kennen , dat art. 56 die vervanging eeróiedzf en te gelijker tijd
handelen om die vervanging voor te bereiden en onontbc«~rlijk tu
maken, dat is niet alleen inr-oiiseqneni , dat is inn <~em·inah· on