HomeEen ernstig woord in een ernstig oogenblik aan de vertegenwoordiging en het Nederlandsche volkPagina 12

JPEG (Deze pagina), 632.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 14.87 MB

lil
Gozwememenl all dal stelsel lrelcl, op de y2m·liculle2·e2z
overqmm. l
Met betrekking tot de drukpers in Indië liet de heer LOUDON
zich in de bedoelde Memorie van Beantwoording niet uit, omdat
het Voorloopig Verslag daartoe geene aanleiding had gegeven;
maar later, in de Tweede Kamer, ondersehreef de Minister ook
dat gedeelte van het programma van 23 April, door te verkla­ 1
ren dat hij eene drukperswet, ter wering van de uitspattingen der
drukpers in Indië, zon voorstellen. Nog later intnssehen, in de
Eerste Kamer, werd de bedoeling van de drukpers-wet weder ge-
wijzigd ; want zij zon nu bestemd worden ook rx om regten te geven.~
Uit de vergelijking van deze verschillende schrifturen en mon-
delinge toelichtingen des Ministers van Koloniën blijkt dus ,
wanneer wij ons enkel bepalen tot de groote beginselen, dat het
de bedoeling van den heer LoUDoN is geweest:
10. om het enltunrstelsel te handhaven, ten einde de voor-
deelen daarvan door den Staat te doen behouden;
20. om dan ook voort te gaan met de uitgifte van ezlllzlm·­
czmlmczfea ,· maar aan die verdere uitgifte eene wettelijke regeling
van de wijze dier uitgifte te doen voorafgaan;
30. eene eoinptabiliteitswet voor te dragen naar letter en geest
der Grondwet, en vziel de begroeting voor Indië door de wet te l
doen vaststellen; i
40. een nieuw drukpers-reglement, om de uitspattingen van de
drukpers in Indië te keeren en om haar tevens regten te ge-
ven, met medewerking van de Wetgevende Magt tot stand te
brengen.
Met het oog op deze groote beginselen, nu later dan het
prograinrna van 23 April door den heer LoUDoN zelven omhelsd,
rijst het allereerst de gewigtige vraag: hoe het mogelijk is dat
de koloniale oppositie in den heer LoUDoN heeft gezien den Mi-
nister,die de beginselcndier oppositie-­im1ners,n1et uitzondering