HomeEen ernstig woord in een ernstig oogenblik aan de vertegenwoordiging en het Nederlandsche volkPagina 11

JPEG (Deze pagina), 588.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 14.87 MB

··»~­’--·­e«e•` e·.ie;-,, e. .,,..i·,;E..i ; _-;-:1 ­ .:.:;;.¤¤b»··;.; ::.-:11..- . :, r::·:·­ rz Y . ii M " · ­ ~-`-T--ï` Y`
E)
Tweede Kamer betrekkelijk het wetsontwerp tot definitieve vast-
stelling van Hoofdstuk XI der Staatsbegrooting voor 1861,0.%.
het volgende:
§ 1. H Wat dat reglement, naar de opvatting der Itege-
ring, in art. 56 voorschrijft, komt kortelijk hierop neder:
dat het stelsel van cultures door doelmatige verbeteringen
_ opleide tot vrijwilligen arbeid, opdat de Staat de voor-
deelen, die hij nu uit den verpligten arbeid geniet, een-
maal uit den vrijen arbeid der bevolking trekkc. ~
In § 3 wordt gezegd, dat de Indische begroeting niet bij de
wet zal worden geregeld. De Minister achtte het destijds, om de
daarbij opgegeven redenen, «« niet geraden vg maar in de zitting
der Tweede Kamer van IS Mei jl. verklaarde hij bovendien, dat
de vaststelling van de Indische begroeting bij de wet, /» bepaal-
delijk in strijd was met de bedoeling van de Grondwet U; en dat
hij zeer zeker zoodanigen maatregel niet zou voorstellen. «,
In § M verklaart de Minister, dat hij de uitgifte van cultuur-
contracten zal regelen bij de wet en hij laat er op velgen:
,« In verband met de voorgenomen wettelijke regeling
betrekkelijk de cultuur-contracten, heeft de ondergetee-
{ kende, ter voorkoming van verdere verwikkelingen, den
Gouverneur-Generaal uitgenoodigd, om, in afwachting der
bedoelde regeling, geene nieuwe ondernemingen uit te
besteden. «»
Hoogst opmerkelijk, in verband met de beteekenis die door
den Minister Lounox later aan art. 56 van het Regerings-regle-
ment heeft gegeven, is de verklaring welke in dezelfde § 14
voorkomt en aldus luidt:
«« Indien men aannam, dat art. 56 van het Regerings-
regleinent voorschrijft de oplossing van het cultuurstelsel
in de particuliere teelt, drm zouden de voordeelea, die het
¥,