HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 9

JPEG (Deze pagina), 604.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

x
l j
r
jj `7
gende aan; «Wat de Regering geeft is volgens haar eigen
bekentenis onvoldoende. Hoe toch kan men waarde hechten
aan een artikel, hetwelk niets regelt en zeer weinig bepaalt.»
«Zoodanig voorschrift in eene wet kan niets anders beschouwd
worden als tegen den wil der Regering daarin gehragt.»
Merkwaardig, vooral met het oog op den strüd van onze
dagen, waren de woorden van de tegenstanders van het onl-
j tuurstelsel en die tevens als een verdiend verwijt der Rege-
ring in de ooren moeten geklonken hebben.
j Zij luidden aldus: « De regeling (van het oultuurstelsel)
‘j’ moest verlangd worden door hen, die het eultuurstelsel on-
veranderd in stand willen gehouden hebben en de meening
voorstaan, dat de handhavixig van die stelen! tot den nernialen
j toestand onzer Oost-llndisehe l.ozitti:teen ä=«·;.ooi·; tnzninlijk zoo
verre de toestand daar abnormaal is!) waar nl Han nog moest
niets van zoo veel gewigt zijn, dan dat de avg neige strijd
over dit onderwerp ophield en aan aile onvel;e;·li»·ll over de
getrouwe opvolging van het stelsel in de toekomst een einde
gemaakt wierd. » l
Bij de afzonderlijke behandeling van dit artikel werd het
eultuurstelsel op nieuw uitvoerig iieaprokei en tt.r«.ai_ji eeni;zt·n
zich vcrheugden over de erkenning van de zijne der Regering »
in de nadeelen van het cultnurstelsel, kende de meerderheid
jj der leden zich met de redactie vereenigen.
n Bovendien gaven eenige leden hunne opmerkingen aan de
‘ Regering in overweging, om, volgens hunne zienswijze, den
trapsgewijzen overgang tot den vrijen arbeid mogelük te maken. p
Alzoo was door de Regering de eerste sclirede op de
gevaarlijke baan gezet, die op haar eigen verderf moest uit-- j
loopen.
Hoewel zij de haar toegedachte vermoedens niet kracht
wederlegde en vroeger de moeijelijkheid der regeling erkend
It
`
i