HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 8

JPEG (Deze pagina), 596.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

E
e
paalde taak op te loggen. Zal die taak evenwel in het ver~ `
volg 'uit vrijen wil worden vervuld, dan behoort zij ontdaan M
te worden van al wat haar onbehagelijk maakt.
« De Regering heeft besloten zich door een onderzoek te
vergewissen, of en in hoe verre eene dusdanige zuivering kan
plaats hebben , zonder de instandhouding der cultures in gevaar l
te brengen. » l
Bij dit antwoord der Regering moet de aandacht vooral op j
twee punten gevestigd worden: S
lo. dat er tusschen het tegenwoordig eultuurstelsel en de ë
vrije arbeid geene noemenswaardige toenadering bestaat;
20. dat het toegezegde onderzoek afhankelijk zoude wor- ii
den gesteld en ondergeschikt zoude worden gemaakt aan de i
instandhouding van het eultuurstelsel. g
Het door haar aangeboden wetsartikel, betreffende het cul- i
tuurstelsel, was van den volgenden inhoud:
Anw. 53.
De Gouverneur­Generaal zorgt, dat de op boog gezag in- -
gevoerde eultures niet in den weg staan aan de teelt van
toereikende voedingsmiddelen, en dat de inrigting dier cultu­ à
res meer en meer worde in verband gebragt met de instel-
lingen en belangen der inlandsehe bevolking en met de ont- a
wikkeling van hare nijverheid
Dat een deel der volksvertegenwoordiging met dit dubbel-
zinnig artikel geen genoegen nam, dat tot allerlei verkeerde
gevolgtrekkingen en vaisehe vermoedens moest aanleiding ge·
ven, spreekt wel van zelf.
In het voorloopig verslag der commissie van rapporteurs i
over dit nieuwe wetsontwerp. treffen wij dan ook het vol-
i