HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 6

JPEG (Deze pagina), 654.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MBDit volkomen stilzwijgen over een onzer gewigtigstc Rege~
rings­beginselen was juist geschikt om het wantreuwen der
Volksvertegenwoordiging op te wekken en had een tegenover-
gestelde uitwerking ten gevolge, dan die, welke de Regering .
zich daarvan voorstelde. De Regering wilde de bekende taktiek
van den struisvogel volgen, die, wanneer hij achtervolgd wordt,
den kop in het zand steekt en daardoor in de meening ver- l
keert, dat de jagers hem niet bespeuren, omdat hij zelf hen
niet zien wil.
De Regering had echter de aangenomen rol van den struis­
vogel niet eens goed kunnen vervullen, want in art. 53 had
zij van een adirecteur der cultures» gewag gemaakt en hier-
door tevens haar schuilplaats verraden. L
Deze overdreven behoedzaamheid is, zooals later blijken zal, i
op het eigen verderf der Regering uitgeloopeu. l
In het voorloopig verslag der Kamer over dit wets­ontwerp
werd reeds terstond, onder de algemeene beschouwingen, over
gemis van bepalingen omtrent het cultuurstelsel geklaagd, hoe-
wel tevens in eene afdeeling de moeüelijkheid der regeling van
dit onderwerp erkend werd.
Rij de latere artikclsgewijze beschouwing werd, naar aan·
leiding van art. 53, in eene der afdeelingen het cultuurstelsel jj
breedreerig bespreken en o. a. aan de Regering de volgende
kathegorische vraag voorgelegd: « of en in hoeverre in het cul-
tuurstelsel, zooals het thans in werking is, reeds eene toena-
dering tot het stelsel van vrijen arbeid plaats heeft, of er
maatregelen worden genomen om daarmede voert te gaan, en
zoo ja, wat het beginsel der Regering is omtrent de verdere
uitbreiding van het cultuurstelsel.» ‘
Dit wets-ontwerp bleef echter in deze zitting onafgedaan,
zoodat het later weder op nieuw moest worden ingediend. E
De Regering had zich den tijd van het reces ten nutte