HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 5

JPEG (Deze pagina), 566.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

Wie geen volslagen vreemdeling in onze koloniale staat·
ü., kunde is en met aandacht den strijd heeft gadegeslagen, die
é op dat terrein gestreden is en nog dagelijks met steeds klim-
jj mende hevigheid gevoerd wordt, weet, dat het groot ver~
schil van meeningen hoofdzakelijk loopt over de uitlegging
en toepassing van art. 56 van het Regeringsweglement, of met
andere woorden, over de handhaving van het eultuurstelsel of
zün vervanging door vrijen arbeid.
Het is thans ons voornemen, dit veelbesproken artikel aan
. een opzettelijk en naauwkeurig onderzoek te onderwerpen en
zullen daarom tot zijn oorsprong moeten opklimmen, om aldus
des te beter zijn ontwikkelingsproces te kunnen nagaan.
j In het eerste wets-ontwerp van het tegenwoordig Regerings·
ä reglement is niet het minste spoor van dit artikel te vinden.
gt De Regering scheen huiverig te zijn het eultuurstelsel aan het
vuur der discussie bloot te stellen en heeft liever verkozen
daaromtrent een geheimzinnig stilzwijgen in acht te nemen,
hoewel zh, bij eenig nadenken, tot de overtuiging had moeten
l komen, dat juist het gewigt van het cultuurstelsel , ­­­ dat als de
L grondslag van ons koloniaal gebouw moet worden beschouwd, ­-­
een wettelijk voorschrift noodzakelijk maakte, al moest dit voor-
schrift, uit den aard van het cultuurstelsel zelf, van alge»
meenen aard zijn.

lt
it