HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 33

JPEG (Deze pagina), 535.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

as
lt
wat dit arti/cel betreft, EEN VOORSTEL roer HERZIENING AAN on
KAMER TE DOEN. »
Met dien wensch vereenigen wij ons volkomen en bevelen
A dien met allen aandrang aan. Art. 56, zoo als het thans is,
zal een voortdurend' struikelblok voor alle Ministers van Ko­·
loniën en een voortdbrende bron van onvruchtbare en lang-
gerekte debatten blijven. De Minister, die dit artikel ontwierp,
heeft, zoo als de heer VAN Bossn teregt verweet, op twee
gedachten gehinkt.
De voorstanders van het eultuurstelsel zullen de zesde alinea
moeten laten wegvallen, omdat daardoor de aanhef van het
artikel verzwakt en de instandhouding van het oultuurstelsel
bedreigd wordt.
tl De voorstanders van vrijen arbeid zullen den aanhef moeten
wüzigen, b. v. in dien zin, zoo als de heer 'l`noneEekE dit
bü de openbare beraadslagingen over het artikel voorstelde,
om daardoor de slotbepaling te versterken.
Mogt eene wijziging van dit artikel in dezen of genen zin
door de Kamer verworpen worden, weluu, dan is het geschikte
oogenblik daar een beroep op de natie te doen en aan haar
i oordeel de keuze tusschen de beide stelsels te onderwerpen,
,; om aldus aan de bestaande onzekerheid een einde te maken, j
ït
i
rt