HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 32

JPEG (Deze pagina), 633.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

jl
0 l
titinslelsrl is een stelsel arm overgurzy, jl) wordt gcsanctioneerd,
maar met het artikel, zoo als het daar ligt, heb ik mij niet
kunnen vereenigen. Ik behoef het dus ook thans niet in mijne j
bescherming te nemen. De geachte spreker uit Amsterdam en
de Minister voegen bij hunne afkeuring van het artikel deze
verklaring: het is nu eenmaal wet, en daarom moet het worden
opgevolgd. Mijnheer de Voorzitter, als het in de Grondwet
stond, als het een artikel der Grondwet was, dan zoude ik
volkomen in die meening deelen. Maar wh hebben te doen met
een artikel van eene wet. Als wü wetgevers nu een artikel in
de wet vinden, dat ons niet goed toeschijnt, dan behooren wij
het aan een herziening te onderwerpen. Ik heb reeds in de fj
maand December mijn verlangen te kennen gegeven, dat men
op dat artikel mogt terugkomen. Er zün in het Indisch Rege· l,
rings-reglement nog andere artikelen, waarop ik wel wenschte
terug te komen. Ik zou dat niet vreezen. De politieke harts-
togten, die in der tijd heerschten toen wij het Regerings­
reglement tot stand bragten, zijn thans gelukkig geweken. j,
Wij kunnen de zaak, in deze dagen, kalmer en meer op zich
zelve, afgescheiden van alle nevenomstandigheden, beschouwen. E
En bovendien, ik vrees niet voor eene herziening; ik geloof G
niet, dat, wanneer zij plaats had, mijne begrippen en mijne
beginselen er bh zouden verliezen. Derhalve zou ik wel in {
overweging willen geven om op dit artikel terug te komen. E,
Ik zou den Minister van Kolonien wel willen verzoeken om het
nog eens voor zich te nemen, wanneer hij een oogenblik heeft,
dat zijne werkzaamheden het hem toelaten, en om na te gaan,
of het niet in het belang der zaak zoude zijn, om, alleen maar G
(I) Ilierover zijn allen het eens, maar het groote verschil van
h<·grip lielrefl voornamelijk de opporinniteii der opheffing.