HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 28

JPEG (Deze pagina), 608.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

` i
l
te ‘
Want ook de voorstanders van vrüen arbeid kunnen onmo- ig
gelijk met dit artikel genoegen nemen. ü
Zie hier hoe een orgaan der liberale partij, het Bataviaaseh
Hrtndelsbldcl, in haar mail­editie van 44 Aug. jl. , deze zaak jj
bespreekt in een artikel getiteld: «Een steen des attnstoots. »
EEN srnnn ons Aansroors.
« Onlangs uitten wh den wensch, dat de ontwerper van het
Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch Indië
gelegenheid mogt hebben te eenigcr tijd eene uitlegging te it
geven van het daarin voorkomende art. 56. De woorden van
dat artikel, toch, noch de discussion over het wetsontwerp, gi
noch de tallooze interpretatiën daarvan in lateren tijd door j
leden der volksvertegenwoordiging of in geschrifte gegeven,
hebben tot eenige nadere opheldering gevoerd, en ook de
poging, daartoe onlangs door den Minister van Koloniên ge-
waagd, heeft naar het oordeel van velen tot geene bevredi­
gende uitkomst geleid. Men mag den steller van dat artikel
niet te hard vallen, dat het zoo onduidelijk is. Zelf toch heeft
hij bij de aanbieding der verschillende gewijzigde ontwerpen
voortdurend gewezen op de atnoegelg/theid om (aangaande het
cultuurstelsel) een ooorsehri/”t in het Reger·ings­7·egZement op j
te nemen, geschikt om zonder botsing in algemeene toepassing 'j
te worden gebragtt en daarmede beleden dat de zamenstel-
ling eener doeltreffende bepaling zijne krachten te boven ging.
Het is dan ook alleen de herhaalde -­­­ en wij gelooven ·­-
regtmatige aandrang der commissie van rapporteurs, die hem j
als ondanks zich zelven tot de zamensteiling van het thans Q
bestaande artikel genoopt heeft.
« En toch -­- de behoefte ­­­ hoe nioeijelijk hare vervulling
mij ­~­- aan duidelijke voorschriften omtrent het cnltuurstelsel