HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 26

JPEG (Deze pagina), 641.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

V
id .
selircven. En die overgang is eene regeling, dus nog altijd eene
regeling, ttsteunende op vrijwillige overeenkomsten met de lj
betrokken gemeenten en personen. » Dit is dus de periode,
die vooraf zal gaan aan de allerlaatste, aan de geheel vrij- ia
willige cultuur. Maar ook daaraan, mijne Heeren, ook aan
dien overgangsteestand moet eene periode voorafgaan. Die over- Q
gang moet worden voorbereid. En die voorbereiding is, naar
mijne overtuiging, de periode, waarin wij ons thans bevinden. `
«Dat alzoo worde voorbereid eene regeling, steunende op
vrijwillige overeenkomsten met de betrokken gemeenten en per-
sonen, als overgang tot een toestand, waarbij de tussehenkomst l
des bestuurs zal kunnen worden ontbeerd.» <
Het is echter de vraag of die voorbereiding ook door een i
dcmkzegging zal gevolgd worden!
Zal de vrije arbeid op Java tech werkelijk eene toekomst
hebben, dan moet zij niet als een broeikasplant door de re- t
gering kunstmatig aangekweekt en op den stam van het kul-
tuurstelsel worden ingeënt, maar door hare eigene levenskracht
zich zelfstandig ontwikkelen. ~ i
De heer Rocnussnrv laat zich aldus over dit artikel uit:
« De geaehte spreker is geen lofredenaar van art. 56 van het ,
Reglement op het beleid der Regering, en toch moet dit ar- 1
tikel ons rigtsnoer zijn, vermits het bij de wet is vastgesteld. r
Dit is mijne meening, en het is ook verder mijne meening, ‘*
dat het eerste lid van dit artikel volkomen duidelijk is,waarbij
gezegd wordt: «De Gouverneur­Generaal houdt de op hoog ‘
gezag ingevoerde cultures, zooveel doenlijk, in stand », dit is
impératief. llet slot van het artikel,luidende: «dat alzoo worde
voorbereid eene regeling, steunende op vrijwillige overeenkom-
sten met de betrokken gemeenten en personen, als overgang
tot een toestand, waarbij de tusschenkomst des Bestuurs zal
kunnen worden ontbeerd », is minder positief, daarvoor is al-