HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 25

JPEG (Deze pagina), 630.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.36 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

Tl .
Z?)
j daar tusschen ligt, is, om den oflieiëlen term te gebruiken,
ll rekbaar. En wat is nu dat begin dat duidelijk is? «De Gou-
verneur-Generaal houdt de op hoog gezag ingestelde cultures
in stand. » Dat is duidelijk. Het slot is ook duidelijk: « Dat
p alzoo worde voorbereid eene regeling, steunende op vrijwillige
A, overeenkomsten met de betrokken gemeenten en personen als
overgang tot eenen toestand, waarbij de tussehenkomst des
bestuurs zal kunnen worden ontbeerd. »
« Geheel vrije cultuur dus, zonder tussehenkomst van het
Bestuur. Die beide zaken zijn, dunkt mij, voor eenieder
{ verstaanbaar. Maar wat volgt nu daaruit? De geachte spreker
, uit Hoorn zeide: « het begin, de eerste bepaling, dat is
eigenlijk de hoofdbepaling; daarop komt het aan. » Maar
j waarom? Komt het ook niet aan op de laatste bepaling? Die
staat even goed in het artikel. En nu zeg ik op mgne beurt:
juist die laatste bepaling is de hoofdbepaling.
« Dat in stand houden der cultures is provisimzeel, kan en
mag volgens het Regerings­regl_einent niet duren, moet lang-
;· zamerhand veranderd worden, totdat eindelijk de geheel vrije
cultuur komt. Dat is het wat blgven moet; en dat zou ik dus
C eerder de hoofdbepaling noemen. Ik erken, dat dat einddoel
W nog zeer ver van ons ligt. Ik verlang het volstrekt niet boven-
matig te verliaasten. lk ben geen doldriftig hervormer, ook _
·g niet op dit punt. Maar het einddoel is; «een toestand, waarbü
de tusschenkomst des bestuurs zal kunnen worden ontbeerd.»
Tot dien toestand wordt echter een overgang voorgeschreven.
l Het Regerings-reglement is zeer voorzigtig. Zoo luidt ne. 6
van het artikel: « dat alzoo worde voorbereid eene regeling,
` steunende op vrijwillige overeenkomsten met de betrokken ge-
meenten en personen , als overgang tot eenen toestand, waarbij
de tussehenkomst des bestuurs zal kunnen worden ontbeerd.»
A Tot den laatsten toestand wordt dus een overgang voorge-