HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 24

JPEG (Deze pagina), 607.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.36 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

Tl
#7 d)
art. 1292 B. W. nietig is, indien de vervulling der voorwaarden
alleen van den wil des verbondenen afhankelijk is, gelijk hier j
het geval is. “
De heer Duvmnn van Twrsr daarentegen geeft van het W
artikel eene geheel andere toelichting: « Wat bepaalt nu art.
56 van het Ptegerings-reglement? De geachte spreker uit
Hoorn heeft gisteren dat artikel geanaliseerd; ik zal het ook
op mijne wüze analiseren.
«Eene opmerking vooraf. Ik wenseh volstrekt geene lofrede
op dat artikel te houden. Ik wil er bijvoegen, dat, had het
aan mij gestaan het te redigeren, gelijk ik dat het liefst zou {
hebben, het niet zou luiden, zooals het nu luidt, vooral niet
op een belangrijk punt. Ik zou de koffij­cultuur niet op ééne
lijn hebben gesteld met alle andere eultures. Ik betreur inder­ i
daad dat dit geschied is. Die cultuur is verreweg de voor-
naamste bron onzer inkomsten uit Indië; wij kunnen die niet
missen, zonder Indië en ons zelf te gronde te rigten. Ik i
herhaal wat ik vroeger zeide, dat ik nog geen ander mid-
del zon weten te vinden, ivocm·dooi· die bron van inkomsten i`
zon kunnen vergoed worden, minder drukkend voor den in-
lander. » (1) l
Na eene uitweiding over de kofüj­eultuur, keert spreker
tot art. 56 terug:
«IIet is de vraag niet, wat ik zou wensohen, dat in het
artikel gelezen werd, ik ben verpligt het toe te passen, zoo
als het daar ligt. En nu vind ik, -· ik heb die bepaling
dikwijls en met aandacht nagegaan, ­-­ slechts twee zaken, W
die daarin duidelijk zijn. Dat is het begin en het einde. Wat
(I) Waartoe deze restrielzie ten behoeve der kofiij-cultuur,
waarbij de verdeeling van den arbeid nog niet is ingevoerd en
die dus veel drgkkender is voor den inlandcr dan b. v. de sui-
ker­eulluur?