HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 23

JPEG (Deze pagina), 644.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

E
l ill
« De wetgever heeft dus indirect bevolen een opzettelük en-
derzoek, ­- geen redevoeringen in deze Kamer, maar een
opzettelijk onderzoek van de zaak, ­­ en eerst wanneer er
dan bezwaren zullen blijken te bestaan, zullen die worden op·
geheven. En nadat dit alles in het artikel is gezegd, eindigt
het met te bepalen, niet dat men zal overgaan tot het stelsel
van vrijen arbeid, niet dat de vorenstaande bepalingen zulk
j eenen overgang zullen daarstellen, maar het zijn weder de
j Woorden van de wet: « dat zal worden voorbereid eene rege-
ling, steunende op vrijwillige overeenkomsten enz., als over-
gang tot een ioestaad, waarbg de tusse/ien/tomst van ’i bestuur
zal kunnen worden gemist, dat is dus tot den vrijen arbeid.
« Er moet dus, eer men aan overgang kan denken, eerst
; voorbereid zijn eene regeling, die ik voor mij geloof, dat de
wetgevende magt moet bekrachtigen; het geldt toch hier een
principe van de wet en die regeling, uit dat principe van de
wet voortvloeijende, moet dus door de wetgevende magt worden
tot stand gebragt. Maar volgens art. 56 moet die regeling
eerst, door wien dan ook tot stand gebragt, worden voorbe­
reid, en dan zal zü zelve nog niet zijn vrije arbeid, maar
overgang tot vrgen arbeid.
«Art. 56 bevat dus geen overgang tot vrijen arbeid, maar
overgang tot de voorbereiding van eene regeling, die eerst
"tj moet plaats hebben, en die regeling zal nog niet zijn die van
j vrijen arbeid, maar zal zijn een overgang tot den vrijen arbeid:
zoo luidt de wet. Er is dus in die wet niets dat mede zou
brengen, dat art. 56 een overgang tot den vrüen arbeid zou
bevatten, en de Regering kan en mag niets anders doen dan
dat artikel van het Regeringsweglement naleven. »
[let verwondert ons, dat de beer van HALL bij zijn juri-
dische spitsvondigheden ook niet op de voorzuaardelgke ver-
j binrbfeais gewezen beeft, waarvan hier sprake is en die volgens