HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 21

JPEG (Deze pagina), 673.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

lj ä
i F
l
i
te
dwingen. Wordt dit aan hare keuze overgelaten, dan voorzie
jj ik, dat zij in de gouvernementslanden geen koffijboom of
indigo meer planten of onderhouden zal, want zij behoeft
l dat niet te doen voor haar levensonderhoud, aan hare rijst-
velden, vruchtboomen, vischrüke rivieren en het wild der
I wouden heeft zü voor haar onderhoud genoeg. Zij heeft die
producten geplant omdat zij zulks voor de Regering moest
i doen en omdat zij in het loon en in eene zeer gematigde be­
W lasting, de landrente, vergoeding daarvoor vond. Meer onttrekt
X het bestuur zgïnc tusse/zenltomst, dan is de instcmcl/zouding
à dezer cultures twgfelochtig.
j «Ziedaar, mijne Heeren, eenige beschouwingen omtrent het
stelsel, nedergelegd in art. 56 van het Hegeringsweglement.
j Wordt het artikel zoo opgevat dat het geheel vrij staat aan
den Gouverneur­Generaal, om de op hoog gezag ingevoerde
ii cultures zooveel doenlijk in stand te houden, dan geloof ik
dat wij het daarvoor kunnen houden, dat wij de periode zijn
t ingetreden, waarin het eultuurstelsel zal worden opgeheven.
Wanneer het echter de bedoeling is, -­­- en ik vertrouw dat
dit werkelijk het geval is, ­­­ om dat stelsel te zuiveren van
de misbruiken, die het aankleven, maar het zooveel mogelijk
i duurzaam toe te passen, zoodat het dienstbaar blijve aan de ver-
eenigde belangen van het staatsgezag en de bevolking, dan zeg ik:
neen, het is de pligt van den Gouverneur­Generaal van Neder-
landseh Indie de gouvernements culturen in stand te houden. »
Men ziet het, de opvatting van den heer lVl1sua is eene
voorleopige handhaving van het eultuurstelsel, gewijzigd en ge·
? zuiverd ; maar die opvatting is met de zesde alinea niet overeen
te brengen, hoe wenschelijk zij ook in het algemeen belang
moge zijn.
j Ook de bekende helderheid van den heer vm HALL heeft
r over dit artikel geen licht kunnen ontsteken, integendeel, is