HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 20

JPEG (Deze pagina), 671.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

ii j
l
l
i
is
«Die eerste alinea van art. 56 nu bepaalt dat de Gouver-
neur­Generaal de op hoog gezag ingevoerde cultures zooveel
doenlijk in stand houdt. Wil nu « zooveel doenlijk » zeggen, jj
zooveel als mogelijk is en beteekent het, dat de Gouverneur-
Generaal zijn best doen moet, en wanneer het hem niet ge-
lukt, hij het dan kan opgeven? Of wil het zeggen, dat het gi
een der eerste pligten is van den Gouverneur­Generaal te maken j
dat dit stelsel in Nederlandsch Indie in zwang blijve, dat G
hij zooveel doen moet, als in zijn vermogen is, om het te G
handhaven.
«Het in stand houden van het cultuurstelsel is niet alleen i
een zijner pligten, maar dat is ook eene eoncliiio eine que
non tot behoud van de productie, geschikt voor de Europesche
markt; welke den Minister van Kolonien in staat moeten stel- i
len om de millioenen in ’s lands schatkist te storten, waarop
die schatkist jaarlijks rekent. li
«Wanneer moet worden voorbereid de overgang tot eene
toekomst, waarbij de tusschenkomst van het bestuur zal kun- j
nen worden ontbeerd, dan vervalt toch de zekerheid, dat de
op hoog gezag ingevoerde cultures in stand zullen blijven,
dan heeft de Gouverneur­Generaal zulks niet meer in zijne t
magt. Zoolang hij op billijke en regtvaardige wijze kan be- i
schikken over de bevolking en haar kan verpligten om zich
aan de bebouwing van bepaalde producten te wüden, zal hij
maatregelen kunnen nemen om dat doel in de eerste alinea
van art. 56 uitgedrukt te bereiken, maar hoe de Gouverneur-
Generaal dat doen zal, terwijl hij een toestand moet schep-
pen, waarbij de tussehenkomst van het bestuur kan worden l
ontbeerd, is nog niet duidelijk, want dan zal de bevolking
geen bevelen meer van het Gouvernement hebben op te volgen,
dan zal zij koflij en indigo kunnen planten naar verkiezing, j
laat zij het, zij is in haar regt, niemand kan er haar toc ¥
l