HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 19

JPEG (Deze pagina), 633.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

a` ? ) 7
q
Vi
«Er is in dat geheele reglement geen artikel, dat zoo onaf-
gebroken mijne aandacht tot zich heeft getrokken als juist dat
art. 56, daar het stelsel, daarin vervat, in zekere mate de
toekomst van Nederl. Indie beheerscht met betrekking tot den
landbouw en de nijverheid. Vraagt men eng af, of ik da;
artikel daideltjk gesteld eind, volmondig antwoord ik neen en
dat is niet alleen vngne meaning, maar ook die van ande-
ren, welke geroepen worden om het eerlgk en trouw uit te
voeren.
«llet was dan ook niet zeer gemakkelijk, om tot de om·
jj schrijving te komen van het stelsel in dat artikel nedergelegd.
Bij gelegenheid van de discussie over het Regerings-reglement
je heeft men getracht het stelsel van cultures door wijlen den
G0uverneur­Generaal van DEN Bosch op Java ingevoerd, te
” formuleren, in korte trekken zamen te vatten.
«lVlaar bij die gelegenheid heeft men juist de bezwaren onder-
; vonden, die daaraan verbonden zijn. De verschillende pogingen,
l die men daartoe heeft aangewend, hebben zich opgelost in
j het artikel, gelijk het nu in het Regeringsereglement geschre-
l ven staat.
«Lees ik het artikel, gelijk het daar voorkomt, dan maak
e ik er uit op, dat de wetgever in l‘lederland het stelsel van
tp cultures van 1830 en 1831 heeft willen behouden.
il «De strekking van dat stelsel zal ik omschrijven met de
woorden van den staatsman, die het wel niet gesticht, maar
in hooge mate bijgedragen heeft om het op te bouwen. lk
bedoel het hooggeachte lid dezer Kamer, de heer J. C. Brien,.
In zijne rede van 22 December 1850 noemde die afgevaar~ l
digde het cultuurstelsel, waardoor de ingezetenen verpligt
worden, om zich aan de bebouwing van bepaalde producten
te wijden, een stelsel, waarbij hun geen vrije verkiezing
wordt gelaten over de beschikking van grond, tijd en vlijt