HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 18

JPEG (Deze pagina), 666.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

ll ik Ik Ik " I
ttê
over hetzelfde onderwerp, dat de woorden <tlZLlSSCllGlll{0IIlSl,
van het bestuur » noch het toezigt of de controle der rege-
ring op de overeenkomsten der particulieren met de bevolking
uitsluiten, maar integendeel toezeggen. Die verklaring komt ons
geheel ongcrijmd voor en is in ieder geval in lijnregten strijd
met de letter der wet. Indien het werkelijk waar is, dat de
vrije arbeid op Java zonder tussohenkomst van het bestuur
onbestaanbaar is dan is daarmede tevens het beste bewijs
voor de handhaving van het cultuurstelsel geleverd.
De heer Lion beweert in zijn brochure: Het eultuurstelsel
en art. 56 van het Regerings-regleïiteitt, dat de zesde alinea gig
alleen op de suikerkultuur van toepassing is , omdat de voorschrif- j l
ten der voorafgaande alinea’s alleen bij haar reeds vervuld zijn. e
Maar die heer geraakt in tegenstrijd met zich zelven, wanneer j i
hü eerst beweert dat Gouvernements-cultuur en vrüe arbeid naast
elkander onbestaanbaar zijn, terwijl hij den geleidelijken over-
gang van die cultuur in vrijen arbeid voorstaat, waardoor
dan toch onvermijdelijk die beide stelsels naast elkander zullen ik
komen te staan.
De andere verklaringen door andere zoogenaamde Indische
specialiteiten of autoriteiten daaraan gegeven, zullen evenmin
voldoende worden bevonden.
Zie hier hoe o. a de heer Musa, als Minister van Kolonien Y
zich over dit artikel uitliet: it:
«Münheer de Voorzitter, het zijn hoogstbelangrijke onder-
werpen, die ter gelegenheid van de discussie over het wets-
ontwerp, dat thans aan de orde is, door verschillende spre-
kers zijn behandeld. Een er van, hetwelk ik terstond in be-
schouwing zal nemen, is door twee afgevaardigden uit Amster-
dam en Almelo ter sprake gebragt, namelijk het stelsel door
de wetgevende magt nedergelegd in art. 56 van het Regerings-
reglement.
I.