HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 17

JPEG (Deze pagina), 663.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

l .
2
x 15
een van beiden is, zeker zou het niet, of geheel anders het
levenslicht hebben gezien.»
Met die opmerking kunnen wij ons geheel vereenigen,
art. 56 is werkelijk een Hermophrodite , een tweekoppig mon-
ster of liever een raadselaohtig wezen waarvan noch kop noch
staart te maken is.
Dat de geheele duisternis alleen uit het woordje ttregeling »
zoude voortvloeijen, namelük in dien zin, dat hier niet aan
reglementering maar aan een orde van zaken moet gedacht worden,
kunnen wh BAP.THoL0 niet toegeven. In ieder geval is daarmede
j de bestaande tegenstrijdigheid tusschen aanvang en slot niet
opgelost. Alle de overige alinea’s kunnen met dien aanhef
en met het knllnurstelsel in overeenstemming worden gebragt,
maar met alinea 6 is dit niet het geval, zoodat het woordje
alzoo hier eigenlyjk geheel misplaatst is.
Evenmin kunnen wij hem toegeven, dat het artikel onverander-
l lijk moet behouden blijven, omdat het nu eenmaal in de wet staat.
j De heer Ptrnsz tracht in een ander vlugschrfft (1) over hetzelfde
j onderwerp te betoogen, dat het de bedoeling van den wet-
l gever met dit artikel geweest is om het cultuurstelsel allengs
in gouvernements vrijen arbeid te veranderen. Men heeft wel '
eens gesproken van onvrijen vrhen arbeid, maar dit zoude
nu vrije onvrüe arbeid worden. Het eultuurstelsel zoude van
jl naam veranderd, maar de zaak hetzelfde gebleven zijn. Juist,
omdat het Gouvernement contractant eenerzijds wordt, zul-
len die overeenkomsten niet vrij zijn, althans wij wenschen
E der regering toe, dat zij dit prestige behouden zal.
De heer Coueenns daarentegen beweert in een vlugsohrift(2)
(1) Het cztlzfzezmsáelsel en art. 56 wm het Re_g1e2·in_qs-reglement, door
C. H. F. Rrnsz. ’s Hage , H. C. Snsnu Grtz.
(2) Een woord em., door Mr. J. R. COUPERUS. ’s Hage, H.C.
Susan Cuz.