HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 16

JPEG (Deze pagina), 697.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

V à Y. Y {J
ï
Q4
De vijfde alinea bevat niets merkwaardige, tenzij dat het
daarin toegezegde onderzoek zich nog steeds laat wachten,
terwijl tevens uit de bewoordingen zooveel doevly/t blijkt, dat
de ophefting der mogelijke bezwaren aan de instandhouding
van het eultuurstelsel wordt endergescliikt gemaakt.
Nu zijn wij tot de beruchte zesde alinea genaderd en hier
moeten wij nu ronduit onze onmagt bekennen om deze alinea
met den aanhef van het artikel in overeenstemming te bren-
gen. liet zijn vooral de daarin voorkomende woorden:
. tttussehenkomst van het bestuur,» welke de meeste stoor-
nis veroorzaken. Ontneem aan het cultuurstelsel diezelfde
tussehenkomst, welke juist zijn eigenaardig kenmerk uitmaakt Q
en het zal opgehouden hebben te bestaan. liet verschil der
meeningen bestaat voornamelijk hierin, dat de eene partij in
deze alinea een geschreven regt meent te zien, op wclks
uitvoering zij aandringt, terwijl de andere partij daarin slechts
een uitgesproken wensrh of verwachting voor de toekomst
wil zien en deze alinea dus als eene concessie in den vorm be-
schouwt. De pogingen, door anderen daartoe in het werk ge-
steld -- want art 56 heeft eene geheele litteratuur doen ont­
staan, ­- toenen eveneens hunne onmagt aan, zoodat de
schuld ook wel aan het artikel zal moeten geweten worden.
BAHTHOLO laat zich in een geestig geschreven brochure (1)
over dat artikel aldus uit: « Dat ongelukkige art. 56 van E
het Begerings-Reglement, Tristranv S/mmiy onzer Indische staats-
begroeting! Indien de ouders van dit kind der smarte, van
te voren hadden kunnen berekenen, dat 6 j jaar na de geboorte,
de gemeente nog zou twisten en onderzoek doen naar de
waarheid, of het kind een jongetje of een meisje, of wel
(1) /77% r·2zZt’1zz¢ï 1222 vrje arbeid 0p Jam izz verámzrl mc! ar/.
56 van het ]ïv_g/Mirage-rrglvzzzeret mz de publim/io vara 1838 , door
l%.tm1ï01,<¤. ’s Hage. Manvmrs Nmmr.
I