HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 15

JPEG (Deze pagina), 666.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

l
15
" aangetoond, die cultuur in gunstiger oinstandiglieden verkeert
dan de overige.
« Wanneer dit beginsel ook bij de overige cultures zal ge-
volgd worden, verwachten wij ook van die cultures meer
‘ voordeelen voor het Gouvernement.
. In de vierde alinea vereischen de woorden « vrije teelt»
wel eenige nadere toelichting, namelijk of daaronder de particu-
liere industrie moet verstaan worden of de vrije beschikking van
den inlander over den grond en de keuze van het product.
Wü vermoeden het laatste, omdat de Regering hier juist
* het woord « teelt » (1) gebezigd en niet den geijkten term « vrije
t arbeid » gebruikt heeft en daarenboven in het geheele Regerings-
reglement van geen particuliere industrie gewaagd wordt , zoodat
in dit geval de maatstaf van vergelijking ontbreekt.
De opvatting door den beer van Nispen (2) van deze alinea
is geheel valseh, namelijk, dat daaruit zoude volgen dat alle
I voordeelen aan die cultuur verbonden, geheel aan den landbou-
5 wer zouden moeten toevloeüen en is bepaald in tegenspraak met
( de grondslagen van het eultuurstelsel, in het bekende besluit van
28 Maart 1834 no. 1 (Staatsblad ne. 22) nedergelegd: « dat
daardoor den Javaan bij eenen gelijken arbeid als vroeger
ti eene hoogere betaling, of bij minderen arbeid een gelijk voor-
t deel, als hij thans met meerderen arbeid verkrijgen kan,
( verzekerd wordt. »
(l) l/Vij laten dit ongelukkige woordje zfeelá overigens geheel
voor rekening van den wetgever, omdat hierbij door ons onwil-
lekeurig aan een geheel anderen tak van nationale nijverheid
` gedacht wordt, die geheel in ergert arbeid geschiedt en die dan
ook, de eerder/Dlzelizzg der bevolking in dertig jrzrezz tijds heeft t
l ten gevolge gehad. (sir.)
( (2) IIa;z«Z<·Zizwm over dez! hdiseá ]€qycri1q;.v­reqlezzzeet, Doel Ill ,
t bl. 190. litreeht, Knnrxvk en Zoon.
i