HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 14

JPEG (Deze pagina), 685.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

l
tit
Dit blijkt duidelijk uit het antwoord der Regering in de "
memorie van toelichting op het veorloopig verslag der Kamer
over het tweede wets­ontwerp: « Uit de aanwijzing van het t
uiterste, hetwelk de Gonverneur­Generaal volgens de eerste
redactie van het artikel vermijden moet (beperking van de teelt ‘
van voedingsmiddelen), en van het deel waarnaar hg streven .
moet (toenemende overeenstemming der cultures met de be-
langen oler inlanclsolze bevolking), kan noch mag worden af-
geleid, dat de Regering erkent, dat werkelijk groote afwij· l
kingen van die beginselen bestaan, veel minder nog, dat de
afwijkingen zich op eene zoo groote schaal zouden hebben J
vertoond, dat daaraan vroegere rampen zouden moeten worden
toegeschreven. Deze laatste, door eenige leden in eene afdeeling
afgeleide gevolgtrekking, moet de Regering op de meest stel-
lige wijze tegenspreken. Het artikel wettigt die gevolgtrekking
in geenen deele.»
Deze eerste alinea alsmede de tweede zijn niet alleen in I
volkomen overeenstemming met den aanhef van het artikel ))
maar ook met de grondslagen van het cnltuurstelsel, zoo als
die door den stichter daarvan zijn vastgesteld. E
In zooverre aan de daarin vervatte voorschriften nog niet
reeds grootendeels is voldaan, wordt er toch dagelijks meer ll
en meer naar gestreefd.
De derde alinea is zeker een der gewigtigste met het oog j
op de daarin voorgeschreven «verdeeling van den arbeid».
Deze bekende oeeonomische stelregel, welke in ons wereld-
deel zooveel wonderen gewroeht heeft, is op Java bijde gon-
vernements-cultures büna zonder toepassing gebleven.
De suiker­cultuur alleen maakt daarop eene uitzondering en
het is ook voornamelijk daaraan te wijten, dat die cultuur de
anderen verre voorbij streeft. Nu is het zonderling, dat men
juist altijd tegen die cultuur te velde trekt, terwijl, zooals is lj
l
I